Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Perusturvan talouden kuukausiraportointi 2020

PRIDno-2020-1859

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvan talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2020

Perustelut

Vuoden 2020 talouden lukujen vertailussa tulee ottaa huomioon koronan vaikutukset tuloihin ja kuluihin koko vuoden osalta.

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota suurempina.  Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toteutunut 31,8 % (vuonna 2019 29,3 % toteutunut TP 2019) ja toimintamenoista 32,3 % (vuonna 2019 29,9 % v. 2019 toteutunut TP 2019). Sallittu toteuma prosentti olisi 14 kk jaon perusteella huhtikuun toteuma prosentti saisi olla 28,57 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut ensimmäisen neljän kuukauden osalta edellisvuotta suurempana kaikilla palvelualueilla sekä lisäksi talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€ koko vuoden osalta.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 12,5 % viime vuoden alkua suuremmat.  Kasvu johtuu siirtyneistä henkilöistä muusta kaupungin organisaatiosta korona tilanteesta johtuen. Lisäksi henkilöstökulujen suuruuteen vaikuttaa erilliskorvausten jaksotuksen eriaikaisuus verrattuna edelliseen vuoteen, joka kuitenkin tasaantuu vuoden aikana.

Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat lisääntyneet vuoteen 2019 verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen lisääntymiseen on vaikuttanut korona. Avustukset ja muut toimintakulut ovat vastaavasti alentuneet.

Toimintakatteesta on käytetty 32,5 %. Toimialan talouden ennustetaan ylittävän talousarvion 10,9 M€. Lisäksi on arvioitu koronan taloudelliset vaikutukset vuodelle 2020 5,4 M€. Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisi yhteensä 1,0 M€. Edellä mainituista kokonaisuuksista tuodaan lautakuntaan elokuussa uudelleen valmisteltu esitys, jossa esitellään myös talouden tasapainottamisen toimenpiteet.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Toimintakulut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat kasvaneet 1,3 % verrattuna samaan jaksoon edellisenä vuonna. Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.