Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Porin perusturvan toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-6006

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin perusturvan toimintasäännön aikaisempi käsittely toimintasäännön voimassaoloajan jatkamisen osalta on esitetty asian historiatiedoissa.

Lähtötilanne

Perusturvan hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännön pykälässä 9.8. Hankinnat ja laskujen hyväksyminen.

Toimintasäännössä todetaan, että perusturvalautakunta päättää alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuuksista ja -rajoista.

Hankintavaltuuksista annetaan määräykset kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

Perusturvan nykyiset hankintavaltuudet jaetaan kolmeen luokkaan:

  1. Perusturvajohtaja, palvelualueiden johtajat, hallintopäällikkö ja talouspäällikkö ylin luokka enintään 50 000 €;
  2. Vastuualueiden päälliköt keskiluokka alle 10 000 €;
  3. Vastuu- ja toimntayksiköiden esimiehet ja muut johtoryhmän määrittelemät henkilöt alin luokka alle 5 000 €.

Hankinnoissa, joissa on voimassa oleva puitesopimus, hankintaa koskevaa toimivaltaa voidaan delegoida em. esimiesten päätöksellä.

Perustelut

Perusturvan toimintasäännössä olevat hankintavaltuudet ovat perusturvan toiminnan koko huomioon ottaen liian matalat. Myös verrattuna muihin Porin kaupungin toimialoihin perusturvan viranhaltijoiden nykyiset hankintavaltuudet ovat pienet suhteessa toiminnan kokoon. Erityisesti poikkeustilanteissa toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden kannalta hankintavaltuudet tulisivat olla hieman korkeammat. Lisäksi nykyisistä hankintavaltuutuksista puuttuu perusturvan ict -hankinnat.

Lisäksi toimintasäännön voimassaoloa koskeva kohta päivitetään.

 

Ehdotus

Perusturvajohtaja ehdottaa, että perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan toimintasäännön pykälän 9.8. Hankinnat ja laskujen hyväksyminen muutettaavan kuulumaan seuraavalla tavalla.

9.8.  Hankinnat ja laskujen hyväksyminen

Perusturvalautakunta päättää alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuuksista ja rajoista.

Hankintavaltuuksista annetaan määräykset kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

Perusturvan hankintavaltuudet jaetaan kolmeen hankintatoimivallan enimmäismäärän perusteella jaettavaan luokkaan:

Luokka

Viranhaltija

Hankintavaltuutus per hankinta

1

Perusturvajohtaja

200 000

 

2

Palvelualuejohtajat

100 000

 

3

Talouspäällikkö, Yhteisten palveluiden päällikkö, ICT –asiantuntija

 

50 000

4

Vastuualueiden päälliköt

10 000

 

5

Esimiehet ja muut johtoryhmän määrittelemät henkilöt

5 000

Hankinnoissa, joissa on voimassa oleva puitesopimus, hankintaa koskevaa toimivaltaa voidaan delegoida em. esimiesten päätöksellä.

Perusturvalautakunta määrää talousarviovuodeksi kerrallaan laskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti.

Perusturvajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

  • Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan toimintasäännön sisältöä on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen 1.6.2020 §  323 (tarkastamaton) tekemää päätöstä menettelystä alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta.  Pöytäkirjan liitteenä tarkastamaton kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja.

Lisäksi toimintasääntöä on päivitetty aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. 

Toimintasääntöön tehdyt muutokset:

  • Henkilöstöasioita koskevat kaupunginhallituksen päätöstä vastaavat muutokset kirjattu (Toimintasääntö, kohta 9. Määräaikainen rekrytointikielto).
  • Toimintasäännön voimassa olon jatkaminen 30.4.2021 asti (Toimintasääntö, kohta 11 Voimaantulo).
  • Vanhuspalveluiden toimintamallin muutos (Toimintasääntö, kohta 6.4. Vanhuspalvelut - palvelualueen tehtävät ja toimiala)
  • Etätyötä koskevaa kohtaa täsmennetty (Toimintasääntö, kohta 9.3. Toimivalta muissa henkilöstöasioissa).
  • Hankintarajoja koskevat muutokset (Toimintasääntö 10.8. Hankinnat ja laskujen hyväksyminen).

Muutettu toimintasääntö kokonaisuudessaan on  liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan muutetun toimintasäännön.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusturvan viestintävastaava, perusturvajohtaja, palvelualueen johtajat, kaupungin lakimies, perusturvan lakimies, perusturvan henkilöstösuunnittelija, perusturvan yhteisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi