Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2020-3453

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vanhuspalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 2.6.20, tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin/työajan lyhentämiseen. Ainoana poikkeuksena on esitys kolmesta perhetyönohjaajasta, jossa perusteena on toiminnan laajeneminen syksyllä, mikä on huomioitu jo vuoden 2020 talousarviossa.Esitys toimistosihteerin vakinaistamisesta perustustuu tehtävän taloudelliseen hyötyyn.

 

Sosiaali- ja perhepalvelut

sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660064, sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelut,  Päivätoimintakeskus Misteli -> vakinaistaminen 1.8.20

kolme perhetyönohjaajaa, Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu -> ulkoinen haku

toimistosihteerin työsuhde,  sosiaali- ja perhepalvelut -> vakinaistaminen

Vanhuspalvelut

lähihoitajan työsuhde 71858014, vanhuspalvelut, Palvelukoti Palmu-Pori, 1.8.20 -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490331, vanhuspalvelut, Palvelukoti Jokihelmi, 10.8.20 -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, vanhuspalvelut, Palvelukoti Jokihelmi, 1.8.20 -> vakinaistaminen

lähihoitajan työsuhde, 71858054, vanhuspalvelut, Ryhmäkoti Puutarhakoti 1.8.20 -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405159, vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito, 3.8.20 -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405007, vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito, 1.9.20 -> ulkoinen haku

Lupa sijaisen palkkaamiseen, lähihoitajan työsuhde, 20405099, Länsi-Porin kotihoito, 1.6.20-17.9.21

Terveys- ja sairaalapalvelut

Sairaanhoitajan työsuhde, Terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus, geriatrinen arviointiyksikkö , 1.4.20 -> sisäinen haku

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteita koskevat täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämä asia osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnttelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.