Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Täyttölupapyyntö, lääkärien virat, 76788001, 68010005, 53041011, 53041068, 53041033, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2020-3449

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa on umpeutunut seuraavien lääkärivirkojen täyttöluvat; geriatrian ylilääkäri 76788001, osastonylilääkäri 68010005, alueylilääkäri 53041011 sekä terveyskeskuslääkärivirat  53041068 ja 53041033. Virat ovat olleet julkisesti haettavina täyttölupien voimassaoloaikana. Anotaan uudelleen täyttölupaa näihin virkoihin.

Sairaalapalveluiden geriatrian ylilääkärin virka 76788001 on ollut toistaiseksi täyttämättä 1.1.2019 alkaen. Tämän jälkeen virkaa on hoitanut osa-aikaisesti eläköitynyt geriatrian ylilääkäri ja puoli vuotta virkaa hoiti geriatriaan erikoistuva. Geriatrian ylilääkäri kehittää koko perusturvan iäkkäiden asiakkaiden kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja sen toteuttamista. Hän toimii geriatriaan erikoistuvien lääkärien yliopiston nimeämänä vastaavana ohjaajana, laatii erikoistuvien koulutusohjelmat, perehdyttää, ohjaa ja arvioi erikoistuvia. Työtehtäviin kuuluvat lisäksi vuodeosastojen, sote-keskusten, iäkkäiden asumispalvelujen ja kotihoidon kehittämiskokoukset, hoitokokoukset, konsultaatiot, erikoislääkärinvastaanotto, osastokierrot, lausuntojen tekemiset ja kouluttamiset.

Porin kaupungin väestö on Kuntaliiton vuoden 2019 raportin mukaan 10 suurimman kaupungin ikääntynein 25,9%, kun esim. Jyväskylässä vastaava osuus on 18,3%. Lääkärivirkojen määrä Porissa ja Jyväskylässä on samaa luokkaa suhteessa asukasmäärään. Väestön ikääntyessä on asiakkaiden hoidon- ja palveluntarpeen kartoittamista kehitettävä. Riittävät asiantuntijaresurssit takaavat tehokkaamman palvelun tuottamisen ja paremman asiakaslähtöisyyden. Ikääntyvän väestön ennakoiva tilanteen kartoittaminen johtaa pidempään kotona asumiseen ja tehostetun palveluasumisen kustannussäästöihin.

Sairaalapalveluissa on 191 potilaspaikkaa ja 26 lisäpaikkaa. Sairaalapalveluissa ja kotisairaalassa on viisi (5) osastonylilääkärin virkaa, joista kolme on täytetty toistaiseksi. Lisäksi sairaalassa ja kotisairaalassa on 9 osastonlääkärin virkaa ja 4 erikoistuvan lääkärin virkaa. Osastonylilääkäriltä vaaditaan sisätautien ja/tai geriatrian erikoislääkärin osaamista. Hän toimii osastonlääkärien perehdyttäjänä ja seniorina, erityisesti lääkäriopiskelijoiden toimiessa sijaisina. Osastonylilääkäri toimii usein myös osastonlääkärin työssä riippuen lääkärimiehityksestä (sairaslomat, lomat, muu pula). Hän toimii terveyskeskuslääkärien, sairaanhoitajien ja muiden ammattilaisten konsulttina erikoisosaamisensa mukaan ja pitää erikoislääkärin vastaanottoa.

Osastonylilääkärin toimiessa osastonlääkärityyppisessä osastotyössä, hänen työajastaan 50% menee osaston potilaskiertoon, 30% uusien potilaiden Lifecareen kirjaamiseen, hoidon analysointiin, hoitokokouksiin, lausuntoihin, kotiutusdokumentteihin ja eReseptien tekoon. Loppu 20% menee omaisten kanssa neuvotteluun, puheluihin esim. erikoislääkärikonsultaatiot, koulutuksiin ja kokouksiin.

Avoterveydenhuollon alueylilääkäri toimii sote-keskuksen terveyskeskuslääkärien ja osastonhoitajan esimiehenä, alaisia on yhteensä 18 mutta osa-aikaisuuksien mukaan työntekijöitä enemmän. Alueylilääkäri vastaa sote-keskuksen moniammatillisen asiakaspalvelun kehittämisestä ja toiminnan toteuttamisesta toimintasuunnitelman, talousarvion ja henkilöstösuunnitelman puitteissa. Haasteita asiakaspalvelun suunnitteluun tuo lyhytaikaiset määräaikaiset virkasuhteet. Hän osallistuu palvelualueen ja perusturvan esimies- ja toiminnankehittämiskokouksiin sekä tarvittaviin neuvotteluihin yhteistyökumppanien, esim. Satasairaalan kanssa.

Alueylilääkärin virkoja on Porin perusturvassa yhteensä kolme (3), joista kaksi on täytetty toistaiseksi. Alueylilääkärin 53041011 virka on Pohjoisen sote-keskuksen virka, jota tällä hetkellä hoitaa määräaikainen terveyskeskuslääkäri yhdessä palvelujohtajan kanssa.

Porin perusturvassa on 52 terveyskeskuslääkärin virkaa, joista moni on täytetty osa-aikaisesti. 15 virkaa on avointa, joista kahteen (2) haetaan täyttölupaa (virat 53041068  ja  53041033 ). Avoimet virat ja osa-aikaisuudet on täytetty vuokralääkäreillä, mikäli hankintasopimuksen mukainen haku on onnistunut. Terveyskeskuslääkärin toimenkuva koostuu asiakkaiden kiirevastaanotosta (30%), kiireettömästä vastaanotosta (20%), lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärityöstä (20-30%), iäkkäiden ja vammaisten asumispalveluiden sekä nuorten vastaanoton ja perheneuvolan lääkäripalveluista, puhelinvastaanotosta, eReseptien uusimisesta, lausuntojen ja todistusten laatimisesta, muiden ammattilaisten esim. sairaanhoitajien konsultaatioista, laboratoriovastausten analysoimisesta (20-30%). Tulevaisuudessa enenevä osa vastaanotosta voidaan toteuttaa etävastaanottona. Väestön ikääntyminen lisää terveyskeskuslääkärien asiantuntijuuden tarvetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää  geriatrian ylilääkärin 76788001, osastonylilääkärin 68010005, alueylilääkärin 53041011 sekä terveyskeskuslääkärien   53041068 ja 53041033 virkojen täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalvelut, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.