Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Virkavaali lastenvalvojan virkasuhde, perheneuvola, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2020-3304

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi lastenvalvojan viran nro 72683000 ensimmäisenä sijoituspaikkana perheneuvola,  sosiaali- ja perhepalvelut. Hakuaika päättyi 25.5.2020. Hakemuksia tuli kymmenen, joista yhdeksän täyttivät kelpoisuusehdot.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32 §) mukainen pätevyys (sosiaalityöntekijä) tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lastenvalvojan palkan hinnoittelukohta on 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3432,19  €/kk. Työaika on KVTESin liite 18 mukainen eli 38,25h/vko. 

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja perheneuvolan päällikkö Maija Löytökorpi  haastattelivat hakijoista numerot 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Lastenvalvojan viran nro 72683000 valintaehdotus esitetään lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita lastenvalvojan virkaan nro 72683000 VTM Lari Haanpään ja varalle YTM Tiina Lehtosen.

Lastenvalvojan palkan hinnoittelukohta on 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3432,19  €/kk. Työaika on KVTESin liite 18 mukainen eli 38,25h/vko. 

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Marja Sillanpää, intressijäävi

Kokouskäsittely

Marja Sillanpää poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Sisäiset palvelut / henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi