Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Koko kaupungin kattava poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, valtuustoaloite

PRIDno-2021-5386

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

Porin kaupungin kattava poikkihallinnollinen liikkumisohjelma.

* Projektivetäjä 

* Koko organisaation kattava.

 

Liikkumisohjelma:

  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Elinvoima- ja ympäristölautakunta
  • Perusturva

Projektin vetovastuu konsernihallinnossa?

Projektinvetäjä valitaan ulkopuolelta (varataan palkkarahat) tai valitaan organisaation sisältä.

Kyseinen poikkihallinnollinen liikkumisohjelma on käytössä jo useassa kaupungissa. Ohjelmalla on madallettu kuntalaisten turvallista omaehtoista liikkumista, jolla taasen on iso merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä. 

Kyseisen liikkumisohjelman edelläkävijä on Helsingin kaupunki.

Esitän, että käynnistetään Porin kaupungille poikkihallinnollisesti kattava liikkumisohjelma.

 

Porin Perussuomalaiset

Ensimmäinen allekirjoittaja

Ismo Läntinen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa Ismo Läntisen valtuustoaloitteeseen koskien Porin kaupungin poikkihallinnollisesti kattavan liikkumisohjelman käynnistämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että monissa kaupungeissa on käytössä poikkihallinnollinen liikkumisohjelma. Ohjelmalla on madallettu kuntalaisten turvallista omaehtoista liikkumista, jolla taasen on iso merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä. 

Perusturvalautakunta lausuu seuraavaa: Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma on hyvä toimintamalli kannustaa kuntalaisia myönteisellä tavalla liikkumaan ja tuomaan liikkuminen osaksi kuntalaisten arkea. Tärkeää on tuoda kuntalaisille esille myönteistä asennemuutosta liikkumiseen; ajatuksella että, liikkuminen on helppo ja houkutteleva arjen valinta ja pienelläkin arkiliikkumisen toiminnalla on merkitys. Liikkuminen ei ole pelkästään liikunta-asia, vaan elintapa-asia. Vähäisellä arki- ja hyötyliikkumisella on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tuloksellinen liikkumisohjelma edellyttää laaja-alaista sektorirajat ylittävää toimintaotetta ja kaikkien kaupungin toimialojen mukanaoloa määritellen liikkumista lisäävät keinonsa. Toimenpiteet ja niihin liittyvät mittarit olisivat kohdentuisi kaikille toimialoille niin kuntalaisiin kuin henkilöstöön. Liikkumisohjelma on hyvä tehdä yhdessä kuntalaisten, eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa asiakaslähtöisellä toimintatavalla kuntalaisten erilaiset tarpeet ja toiveet huomioiden. Perusturvalautakunta näkee, että poikkihallinnollista liikkumisohjelmaa tehtäessä on hyvä huomioida myös tuleva hyvinvointialue ja sen kanssa tehtävä yhteistyö. Hyvinvointialueen ja alueen kuntien tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Tätä työtä tehdään hyvinvointialueella yhteistyössä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. (Laki hyvinvointialueesta (611/20201), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen. 

 

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus / sihteeri

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.