Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 319 Lasterin käyttöönottosopimus

PRIDno-2021-5674

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lasteri-hankkeen tarkoituksena on ollut luoda kansallinen hakuohjelma ja tietopohja lastensuojelulain nojalla vaativaa ympärivuorokautista hoitoa lapsille, nuorille ja perheille antavista yksiköistä. Lasterista on tarkoitus löytää lapselle hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka.Tavoitteena on ollut myös luoda lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen, valvonnan ja kehittämisen tietojen tallennuspaikka. 

Lasteri-pilotointi ja käyttöönotto on osa STM:n rahoittamaa Sote-rakenneuudistushanketta ja se liittyy kiinteästi THL:n kansalliseen Lasteri-hankkeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö teki päätöksen 29.6.2020 valtionavustuksen myöntämisestä sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun Keusotelle, joka otti alueellisen hakutehtävän vastuulleen. Satakunnan rakenneuudistushankehakemukseen liitettiin Lasteriin osallistuminen pilottialueena. Toinen pilottialue on Helsingin kaupunki. Asukaspohja pilottialueilla on n. 1 000 000 as.

Huhtikuussa 2020 THL:ään ilmoitettiin, että Satakunta on mukana työpanoksella. Tämä on toteutettu Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toimesta niin, että Lasterin projektiryhmässä on sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen.  Sopimuksella 28.10.2020 sovittiin Keusoten ja Porin perusturvan kanssa yhteisestä kehittämisestä LASTERI - lastensuojelun sijaishuollon rekisterin ja työkalun pilotoinnissa.

Alustan kehittäjäksi on valikoitunyt Robu Oy. Demo julkaistiin valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 4.10.2021 ja sen jälkeen pilottialueen kunnista kaikki nimetyt henkilöt pääsivät kokeilemaan sitä ja antamaan palautetta. Myös palveluntuottajat ovat halutessaan voineet osallistua pilotointiin omalta osaltaan.

Lasterin kansallisen ohjausryhmän lisäksi projektille nimettiin oma ohjausryhmä, jonka edustajana Satakunnasta on sosiaali- ja perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen Posasta.

Hanke on toteutettu ajalla 1.7.2020–31.12.2021. Hanke on STM:n käyttöönottohanke, jonka Keusote ottaa käyttöön 1.12.2021 ja muut pilottialueet Helsinki ja Satakunta vuodenvaihteen jälkeen. Keusote on velvoitettu hallinnoimaan Lasteria, kunnes sen valtio-omistajuus on selvillä. Lasterin kustannukset pilottikunnille 2022 on laskettu asukaspohjan mukaan. Keusotessa valmistellaan liittymissopimus, joka lähetetään kuntiin allekirjoitettavaksi. Lasterin ohjausryhmässä kustannukseksi on arvoitu vuodelle 2022 n. 0,058€ / asukas. 

Lasterin tarve ja sen työstäminen ovat olleet vuosia esillä, koska kansallisen ajantasaisen viranomaisten käyttöön tarkoitetun tietopohjan poissaolo yhä kasvavan ja alati elävän sijaishuoltopaikkojen määrän selvillä pitämiseen on ollut iso puute. Laitospaikkojen ja ammatillisten perhekotien kuvaus ja lapselle sopivan sijaishuoltopaikan löytäminen helpottuu erilaisten hakutietojen avulla. Sijoitettaessa lapsia saadaan paikkaa etsiessä myös samalla tarkistettua valvontatiedot, joita voi olla tehtynä eri kuntien toimesta.

Valvonnan valtakunnallisen kehittämisen ja valvontatietojen hyödyntämisen kannalta Lasterin käyttöönotto helpottaa ajankäyttöä, järkeistää valvonta-aikatauluja ja poistaa päällekkäistä työtä. Valvonnan osalta toiminnasta tulee jatkumo, kun hyödynnetään myös edellisen kävijän tiedot valvonnasta. Tämä on etu myös palveluntuottajille.

Lasterin valmistuminen on herättänyt suurta kiinnostusta ympäri Suomen. Se nähdään valtakunnallisena lastensuojelun valvojien ja sijaishuollon järjestäjien työkaluna. Lasteri auttaa lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löytämisessä sekä valvontatyössä Pilottikuntien jälkeen myös muut kunnat, kuntayhtymät ja sijaishuollon valvovat viranomaiset voivat halutessaan liittyä Lasteriin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liittymisen valtakunnalliseen Lasteri-tietokantaan ja valtuuttaa peruturvajohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoittamaan Lasterin liittymissopimuksen Porin perusturvan osalta.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Lastensuojelutoimisto, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, Keusote

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi