Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 318 Perusturvan toimintasääntö

PRIDno-2021-4161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Toimintasääntö on päivitetty vastamaan perusturvan tämän hetkistä organisaatiota,

sekä päivitetty seuraavilta osin:

  • Päätösvalta henkilöstöasioissa §11; Täyttöluvat, palvelusuhteeseen ottaminen, virkasuhteen irtisanominenja purkaminen, työsuhteen irtisanominen ja purkaminen, etätyö
  • Päätösvalta talous- ja hallintovaltuudet §19; hankintavaltuudet yhteiset palvelut yksikön päällikkö, tutkimusluvat, 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen perusturvan uudeksi toimintasäännöksi 27.9.2021 alkaen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Toimintasääntöä on päivitetty seuraavilta osin:

- § 5.4 suunterveydenhuollosta poistettu seuraava teksti:  "sekä vastaa maakunnan suun terveydenhuollon päivystystoiminnan järjestämisestä"

-  §11 Henkilöstötaulukko, muutettu määräaikaiset työsopimussuhteet tai ei-avoimen viran hoitaminen 12kk, palvelualueen johtaja

- § 11 Henkilöstötaulukko, lisätty sivutoimi-ilmoitukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen perusturvan uudeksi toimintasäännöksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Yhteiset palvelut yksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi