Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Porin YH-asunnot Oy:n vuokrantarkistus, Ojantien toimintakeskus

PRIDno-2021-5796

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin YH-asunnot Oy on osoittanut perusturvakeskukselle vuokrien hinnan tarkastuksen koskien seuraavia tiloja. Vuokrantarkistukset perusturvat indeksitarkistuksiin ja osassa vuokratuissa tiloissa perustuu talousarvioon, jolloin maksimi korotus on rajoitettu 4 %:iin.

Ojantien toimintakeskus, Ojantie 16.  Vuokra 2021 (ilm ALV) 9 241,00 €/kk. Vuokrantarkistuksen suuruus 0,50 %. Uusi vuokra 1.1.2022 alkaen 9 287,00 €/kk. Taloudellinen vaikutus vuoden aikana 552,00 €/v. Perustelu vuokran korotukselle: Perustuu kiinteistön hoitokulujen kasvuun.

Muiden tilojen kohdalta vuokrat pysyvät ennallaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää hyväksyä seuraavien kiinteistöjen uudet vuokrat alkaen 1.1.2022:

Ojantien toimintakeskus: 9 287,00 €/kk

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Sinikka Alenius, yhteisöjäävi

Kokouskäsittely

Sinikka Alenius poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi

Tiedoksi

Tekninen toimiala/  Mikko Viitala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi