Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 vuodelta 2021

PRIDno-2021-5771

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana syntyneitä ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia. Kustannuksia on tähän mennessä kompensoitu jakamalla yksityisille palveluntuottajille maksutta Huoltovarmuuskeskukselta saatuja suojaimia. Tässä päätöksessä tarkoitetaan laskua vastaan maksettavaa kompensaatiota, joka perustuu Porin perusturvan hyväksymiin perusteisiin ja laskentakaavaan.

Perusteiden osalta Porin perusturva ilmoittaa, että kompensaatiota maksetaan yksityisille palveluntuottajille, joilta perusturva on edellä mainittuna aikana ostanut ikäihmisten ja vammaisten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja sekä psykososiaalisin ja lastensuojelullisin perustein ostettavia palveluasumisen asukaspaikkoja.

Kompensaatiota maksetaan niille edellä mainituille yksityisille palveluntuottajille, joilta perusturva on saanut tämän päätöksen perusteluissa esitettävän laskentakaavan ja perusteiden mukaisen laskun 31.1.2022 mennessä. Muilla perusteilla ennen tätä päätöstä lähetettyjä laskuja (esim. testauskulut) ei hyväksytä, eikä laskuja, jotka eivät perustu tähän päätökseen ja sen liitteenä olevaan laskentakaavaan (Liite 1). 

Vuoden 2022 koskevia ja COVID19 –epidemian suojavarusteisiin liittyviä päätöksiä tehdään myöhemmin perusturvalautakunnassa vuonna 2022.

Perustelut ja laskentakaava

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa muistiossa 8.10.2021 koskien valtioneuvoston asetusta valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin tuodaan esille, että kunnat saavat avustusta välittömiin kustannuksiin ja tähän sisältyy suojavälineiden lisääntynyt käyttö.

10 §. Avustus muihin välittömiin kustannuksiin.

Toimintokohtaisiin yksikkökorvauksiin perustuvien avustuserien lisäksi avustusta myönnettäisiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin covid-19-kustannuksiin. Muiden välittömien kustannusten erä olisi tarkoitettu kattamaan osa kustannuksista, joita aiheutuu erityisesti suojavälineiden lisääntyneestä käytöstä ja toiminnan mukauttamisesta vastaamaan kohonneita terveysturvallisuusvaatimuksia

….

Muiden välittömien kustannusten erä olisi tarkoitettu kattamaan muun ohessa niitä kustannuksia, jotka kunnille ja kuntayhtymille syntyy ulkoistetun palvelutuotannon lisäkustannuksista liittyen suojavälineiden lisääntyneeseen käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia suojavarusteisiin liittyvien kustannusten korvaamisesta kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta (muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot 30.6.2020 ja 17.12.2020). Ministeriö on suositellut kuntien kompensoivan yrityksille covid-19-epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset suojavälinekustannukset. Ministeriön toiveena on ollut, että kunnat neuvottelisivat kunnan järjestämis-vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa ylimääräisten henkilösuojainten korvaamiskäytännöistä siltä osin, kun niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

 

Porin perusturva on käyttänyt ylimääräisten kustannusten laskennassa kaavaa, joka perustuu ylimääräisten kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttömäärään ja niiden keskimääräiseen kappalehintaan tammi-joulukuussa vuonna 2021. Ylimääräinen kulutus on näin ollen huomioitu laskentakaavassa ”4 kasvomaskia ja suojakäsineparia/työntekijä/työvuoroja kuukaudessa” mukaan.  Keskimääräinen kappalehinta perustuu Satasairaalan logistiikan antamaan selvitykseen. Kasvomaskien keskihinta on selvityksen mukaan 0,078 €/kpl ja suojakäsineiden 0,17 €/pari. Edellä mainittuihin hintoihin on lisätty 10% kompensoimaan Satasairaalan logistiikan suurehkoihin ostomääriin liittyvää (laskennallista) hinnanalennusta. Kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräiseksi kappalehinnaksi tulee tuolloin yhteensä 0,27 €. Kompensaatioiden taloudellinen vaikutus on n. 0,3 – 0,4 M€.

Laskentakaava asumispalvelut:

Porin kaupungin asukaspaikkojen määrä * hoitajamitoitus * 4 * 22 * 12 * 0,27 €

Kaavassa käytetyt yksiköt:

4 = suojaimien kappalemäärä yhteensä (4 kasvomaskia ja 4 paria suojakäsineitä)

22 = työntekijän keskimääräisten työvuorojen määrä/kk

12 = kuukausien määrä (tammi-joulukuu)

0,27 € = kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinta yhteensä

 

Laskentakaava ikäihmisten kotihoidon ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen:

Ikäihmisten kotihoidon ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen osalta korvaus on laskettu kertomalla keskimääräinen käyntimäärä per kk * 12 * kasvomaskia ja suojakäsineiden yksikköhinta (0,27 €).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Hyväksytään, että Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia edellä esitettyjen perusteiden ja laskentakaavan mukaisesti.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Yksityiset palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi