Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Porin perusturvan vammaispalveluiden asumisyksiköiden vuokrantarkistukset

PRIDno-2021-5259

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungilla on 12 vammaisille tarkoitettua asumisyksikköä, joista Jokisuisto on vammaispalvelulain mukaisille vaikeavammaisille ja muut lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisille asukkaille. Asumisyksiköissä järjestetään sekä pysyvää että tilapäistä asumista. Korotuksen perusteena on kiinteistöjen ja rakennusten sekä asuntojen ylläpidosta ja hoidosta johtuvien menojen nousut sillä perusturva ei ole nostanut kaikkien yksiköiden kohdalla asukasvuokria kun vuokrantanaja on korottanut vuokraa. Angervon vuokria on tarkastettu viimeksi vuonna 2014, Olgan, Poijun, Apollon, Orvokin, Auroran, Jokisuiston, Tyrnin ja Wassan vuonna 2016 sekä Kirjosiiven ja Tynkäkujan vuonna 2019. Tälä hetkellä vuokrankorotus paineet kohdistuvat seuraaviin asumisyksiköihin; Angervo, Kirjosiipi, Orvokki, Jokisuisto, Kotiranta 1, Tynkäkuja, Tyrni (ml.Poiju), Wassa. Vammaispalvelut korottavat asumisyksiköiden vuokria ja vesimaksuja 4 % 1.3.2022 alkaen (liitteestä näkyvät asuntokohtaiset nykyiset ja korotetut vuokrat).

 Angervo on 14-paikkainen rivitalotyyppinen tehostettu palveluasumisyksikkö, jonka vuokrat ovat 271,55 € - 489,06 €.  Asuntola Kirjosiipi on 14-paikkainen kehitysvammaisten tehostettu palveluasumisyksikkö Ruosniemessä. Vuokrat ovat 400,34 € - 511,03 €. Orvokki tarjoaa 14 kehitysvammaiselle tehostettua  palveluasumista. Orvokissa vuokrat ovat 344,76 € - 417,76 €. Jokisuiston palveluasunnot on vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista eli tehostettua palveluasumista. Asuntoja löytyy 26, vuokrat ovat 436,07 € - 579,60€. Kotiranta1 sijaitsee Lavian keskustassa. Kotirannassa ei ole yövalvontaa. Kotiranta1:ssä on kuusi asiakaspaikkaa, vuokrat ovat 114,53 € ja 229,07 €. Tynkäkujan asuntola on 24-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa vuokrat ovat 377,18 € - 579,27 €. Tyrni on 20-paikkainen kehitysvammaisten tehostettu palveluasumisyksikkö, joka jakautuu neljään soluun: Majakka, Aallokko, Ankkuri ja Lokki. Vuokrat ovat 548,92 € - 644,77 €.  Wassan asuntola Merikarvialla on kuusipaikkainen palveluasumisyksikkö ja lisäksi tukea saa myös neljä tukiasujaa ns. satelliittia. Vuokrat ovat 379,57 € ja 416,72 €. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat vesimaksun 8,41 €/kk.

Vuokranantajan on ilmoitettava vuokran tarkistamisesta kirjallisesti vähintään kahta kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta päättää korottaa Angervon, Kirjosiiven, Orvokin, Jokisuiston, Kotiranta 1:n, Tynkäkujan, Tyrnin (ml.Poiju), Wassan, ja Tynkäkujan huoneistokohtaisia vuokria ja vesimaksuja 4% alkaen 1.3.2022.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Sinikka Alenius, osallisuusjäävi

Kokouskäsittely

Sinikka Alenius poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Vammaispalvelut, Porin YH-asunnot

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi