Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelun hankinta

PRIDno-2021-5635

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.10.2021 §273 päättänyt toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen sopimuskaudella 01.01.2022 - 31.12.2023.

Kilpailutus on käsittänyt henkilökuljetukset ja henkilökuljetusten päiväautot.

Hyväksytyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt tilaajavastuulain mukaiset yhteiskuntavelvoitteet ja tarjouspyynnössä esitetyt perusvaatimukset tarpeellisine dokumentteineen. Tarjouspyynnöt on kokonaisuudessaan julkaistu 29.10.2021 sähköisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa sekä kaupungin hankintatoimen www-sivuilla.

Sopimuskausi on kilpailutuksen tarjouspyynnön mukaisesti ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Tilaajalla on optio 1+1 vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kaksi kertaa vuosi kerrallaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti palveluntuottajille hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Porin perusturvalla on hankintapäätöksen voimaan tullessa ja käyttöönottoprojektin valmistuessa kyytien välityksestä FCG Smart Transportation Oy kanssa. FCG Smart Transportation Oy välittää Porin perusturvan maksamia henkilökuljetuksia eri sopimusautoilijoille. Porin perusturva tulee määrittämään minkä mukaan kyytejä tullaan eri sopimusautoilijoille välittämään. Todennäköinen järjestys tulee olemaan ensisijaisesti päivähintaiset sopimusautoilijat ja sen jälkeen puitesopimuksen piirissä olevat autot lähimmän auton periaatteella.

Henkilökuljetusten päiväautot kilpailutuksessa haetaan viisi (5) laatuvaatimukset täyttävää päivähinnaltaan halvinta autoa arkipäivisin klo 7.00 - 17.00 välisen ajan ajamaan pääasiassa Porin perusturvan henkilökuljetuksia. Autot ovat ainoastaan Porin kaupungin käytössä kyseisenä aikana. Palveluntarjoaja voi tarjota yhdestä (1) viiteen (5) tilataksia/pikkubussia. Hinta ei ole ainoa myöntämisenperuste ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. 

Määräaikaan 02.12.2021 klo 12.00 mennessä saapui 17 tarjousta henkilökuljetusten päiväautoihin seuraavilta toimijoilta: Daniel Iso-Oja Oy, Depte Oy, Ihastjärven Linja Oy, Kuljetus ja Liikenne Salminen, LT Liikenne Oy, Lyttylän Liikenne Oy, Marikan Invataksi Oy, MO-Txi Oy, Porin Invataksi Oy, Satakunnan Palvelutaksi Oy, Satasiirto Oy, Söörtaksit P Virta Avoin Yhtiö, Taksi Ari Tommila Oy, Tepin Pirsi Oy, Top Liikenne Oy, Triviabus, Ulvilan Palvelutaksit A E Salo Oy.

Henkilökuljetusten hankinnan kohteena ovat henkilökuljetusten tuottaminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella Porissa, Merikarvialla ja Ulvilassa tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kuljetukset ovat pääasiassa vammaispalvelulain (VPL), sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia sekä laboratorio- ja potilaskuljetuksia.

Porin perusturvan vammaispalveluiden vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen 3.12.2021 mennessä seuraavilta toimijoilta (106 kpl): 

Anu Kristiina Kotiranta, Autoilija Mika Jokela, Autoilja Olli Selander, Daniel Iso-Oja Oy, Depte Oy, Hovikuski Taksi Miso Pohjonen, Invataksi Tauno Kuusisto, J M Leponiemi Oy, Jaakko Vanhatalo Oy, Jaanan Taksi Oy, Jarmo Keskinen, Johanna Vuorela Tmi, Jokilaakson Taksit OY, Jyrki Laine, Kuljetus ja Liikenne Saminen, Kuljetus Pasi Isohaka, Kulkki Juha, LT Liikenne Oy, Luoteis-Satakunnan sairaankuljetus Salmiset, M-A Anttila, Marikan Invataksi Oy, Mecoser Oy, MO-Taxi Oy, Myllyharju Service Oy, Mäntylän Pirssi Oy, Oy Transrunner LTD, Pohjois-Porin taksipalvelu, Pohjoisporin Taksiliikenne kuljetus, Porin Invataksi, Porin Paaritaksi, Porin A-taxit OY, PR Päivi Routia, Remontti Matti, SATAKUNNAN PALVELUTAKSI OY, Satasiirto Oy, Stemi Palvelut, Söörtaksit P Virta Avoin yhtiö, Taksi, Taksi Aira Koski, TAKSI ALATENSIÖ TIMO, Taksi Anitta Lähteenmäki, Taksi Antti Hautaniemi, Taksi Ari Järvi, Taksi Ari Tommila Oy, Taksi Asko Rintala, Taksi Harri Hautaniemi, TAKSI HARRI LÖNNBERG, Taksi Ismo Mikkola, Taksi Ismo Patola, Taksi Jaana Lehto, Taksi Jari Lehtinen, Taksi Joni Rintala Oy, Taksi JPM, Taksi Jukka Kujansuu, Taksi Jukka Lähteenmäki, Taksi Jukka Mäkinen, Taksi Kimi Viitakoski, Taksi Markku Mikkola, Taksi Markku Tuulinen, Taksi Marko Nieminen Oy, Taksi Markus Haavisto, TAKSI MIKA ARSTELA, Taksi Minna Seppi, Taksi Pasi Konkola, Taksi Pekka Pirhonen, Taksi Peltoniemi Oy, Taksi Petri Ajanko, Taksi Pori 183 Hannu Karjalainen, Taksi Raimo Kallio, Taksi Riitta Kuha, Taksi Teemu Lahdenperä, Taksi Timo Tynkky, Taksi Vesa Peltovirta, Taksiautoilija Ilkka Pirhonen, Taksiautoilija Reijo Kevvai, Taksi-Karonen, Taksiliikenne Antti Pirhonen, Taksiliikenne Janne Heilimä, Taksiliikenne Juhani Uhlbeck, Taksiliikenne Jukka Rajajärvi, Taksiliikenne Jukka Salminen Pori, Taksiliikenne Kimmo Tikka, Taksiliikenne Marko Mäki, Taksiliikenne Mikko Koskinen Oy, Taksiliikenne Minna Vielmaa, Taksiliikenne Nieminen, Taksiliikenne Sami Ansaharju, Taksiliikenne Santavuo, Taksiliikenne Tapio Koivutalo, Taksiliikenne Tapoi Santamäki, Taksipalvelu Andre van Balen, Taksipalvelu Mauri Rantasärkkä, Taksipalvelu Tapio OY, Taksitie, Taksiyksi, Taxi Pasi Lamminen, Taxi Pekka Koskela, Tmi E Mäensivu, Tmi Juha Säntti Chapel lahjat, Tmi Kimmo Mäkelä, Tmi Taksi Jussi Salo, Tommin Invataksi Oy, Top Liikenne Oy, Trumeco Palvelut, Ulvilan Palvelutaksit A E Salo Oy ja Urakointi Kalliokoski.

Päätös hyväksytyistä palveluntuottajista tehdään ehdollisena, kunnes vastauksien perusteena olevat dokumentit on käyty läpi, Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa vastauksien kanssa, eikä lisäselvityksistä huolimatta saada asianmukaisia vastauksia, ei palveluntuottajan kanssa tuolloin tehdä sopimusta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita kilpailutuksen mukaisesti Top Liikenne Oy (1.varalla Tepin Pirssi Oy, 2. varalla Triviabus ja 3. varalla Satakunnan Palvelutaksi Oy) Porin perusturvan henkilökuljetusten päiväautojen palveluntuottajaksi ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää solmia puitesopimukset kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien (106)  kanssa Porin perusturvan henkilökuljetusten palveluntuottajiksi.

Tarjouspyynnön mukaisesti puitesopimuksen piiriin otettavilta palveluntuottajilta tarkastetaan vielä ennen sopimuksen solmimista kaikki tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat. Valittujen tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja puitesopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan ja perusturvan controllerin allekirjoittamaan hankintasopimukset sekä tekemään niihin tarvittavia vähäisiä muutoksia päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjoajat, Hankintapalvelut, Sosiaali- ja perhepalvelut, perusturva, vammaispalvelut

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi