Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-5746

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin, palkattomiin poissaoloihin paitsi kahden sosiaaliohjaajan osalta lastensuojelulaitos Pellavaan, johon on lisätty määrärahavaraus perusturvan talousarviossa vuodelle 2022.

 

sosiaali- ja perhepalvelut

lähihoitajan työsuhde, 12530044,  vammaispalveluiden asuntola Angervo -> vakinaistaminen ilman hakua

perhetyönohjaajan työsuhde, 48337030,  tehostetun perhetyön yksikkö -> ulkoinen haku

koulujen perhetyöntekijän työsuhde, lapsiperheiden palvelut-> ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 2kpl uusia, lastensuojelulaitos Pellava -> ulkoinen haku

Terveys- ja sairaalapalvelut

terveydenhoitajan työsuhde, 52975181, Läntinen Sotekeskus -> sisäinen haku

hammashoitajan työsuhde, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus -> vakinaistaminen ilman hakua

terveydenhoitajan työsuhteen 52975178 sijaisuus ajalla 10.1.-31.8.2022,  koulu- ja opiskeluterveydenhuolto -> sama sijainen jatkaa

lähihoitajan työsuhde, 73493251, Akuutti kotikeskus, turvapuhelintoiminta -> ulkoinen haku

lähihoitaja 7858223 työsuhteen 60% sijaisuus,1.1.-31.12.22 , akuutti lyhytaikaisosasto T4 ->saman sijainen jatkaa

sairaanhoitajan työsuhde, 46490431, Mielenterveysyksikkö Veturi-> ulkoinen haku

Iäkkäiden palvelut

lähihoitajan työsuhde, 01440025 Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteen 73493096 sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.22, Palvelukoti Mäntylinna -> sisäinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493952,  Puutarhakoti, vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 73493010 ja 73493874, Länsi-porin kotihoito -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490405, Länsi-Porin kotihoito-> vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 73493865, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493119, 73493987 ja 73493988, Itä-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman hakua

 

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettävksi

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, palvelujohtajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.