Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Turvapuhelinpalveluiden hankinta

PRIDno-2021-4418

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva on ehdottanut Satakunnan muille kunnille yhteistoimintaa koskien turvapuhelinpalveluiden kilpailutusta. 

Yhteiskilpailutuksella saadaan todennäköisesti 65% tulevasta hyvinvointialueesta käyttämään samaa turvapuhelinpalvelua, hälytysten vastaanottoa ja hälytyskäyntejä.

Porin perusturvan turvapuhelinpalvelut on aiemmin kilpailutettu sopimuskaudelle, jonka optiovuosien sopimus päättyi 31.3.2021, jolloin on sovittu Vivago Oy:n kanssa että jatketaan turvapuhelinpalvelua entisin ehdoin kunnes uusi kilpailutuksen kautta saatu hankintapäätös on saatu lainvoimaiseksi. 
PoSan nykyisen kilpailutetun turvapuhelinhankintasopimuksen irtisanomisaika on 6kk, Euran 4kk ja Säkylän 90vrk.

Kilpailutuksen valmisteluprosessi aloitettiin loppu keväästä 2021 tiedustelemalla kuntien/kuntayhtymien halukkuutta yhteiskilpailutukseen. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä antoivat suostumuksensa. Kilpailutuksen valmistelu aloitettiin kesällä 2021.

Hankinta käsittää turvapuhelinjärjestelmän, kaikkine lisälaitteineen, sekä turvapuhelinohjelmistoa sopimuskaudella 1.2.2022-31.12.2023 liitteenä olevien tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteenä olevan vaatimuslomakkeen mukaisesti. Liitteenä on myös sopimusluonnos. Sopimuskauden jälkeen otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Hankinnassa ovat mukana Porin perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä. Hälytystenvastaanotto ja asiakaskäynnit tehdään hankintaan osallistuvien sote-organisaatioiden omana toimintana. Turvapuhelinasiakkaiden arvioitu yhteismäärä on vajaa 2000 (Porin perusturva noin 1300, PoSa noin 280, Eura noin 200 ja Säkylä noin 80). 

Yhteistyössä on sovittu että hälytyksiä vastaanottava organisaatio on Porin perusturva kaikkien osallistuvien sote-organisaatioiden osalta. Hälytysten vastaanotosta tehdään erilliset sopimukset Porin perusturvan ja kunkin sote-organisaation kesken.

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja. Vertailukriteereinä ovat hinta 80p ja toiminnalliset ominaisuudet 20p. 

Varsinaisen kilpailutuksen hoitaa Porin perusturva yhteisesti sovittujen edellytysten mukaan.

Kilpailutuksen valmistelua on tehty yhdessä kaikkien kuntien/kuntayhtymien sote-organisaatioiden kesken. Syyskuussa 2019 PoSa, Eura ja Säkylä ovat saaneet kilpailutusasiakirjat ja samalla pyydettiin sitovaa ilmoittautumista yhteiskilpailutukseen. Kaikki kolme ilmoittivat sitoutuvansa kilpailutukseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä turvapuhelinpalveluiden yhteiskilpailutuksen Satakunnan alueella tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteen esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa 1.2.2022-31.12.2023. Sopimuskauden jälkeen otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja terveys- ja sairaalapalveluiden johtajan tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta 30.9.2021 hyväksyi turvapuhelinjärjestelmän kaikkine lisälaitteineen ja turvapuhelinohjelmistoineen -hankinnan kilpailutuksella (10/2021 § 253) yhteistyössä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa), Euran ja Säkylän kanssa. Yhteiskilpailutuksella saadaan noin 65% tulevasta hyvinvointialueesta käyttämään samaa turvapuhelinpalvelua, hälytysten vastaanottoa ja hälytyskäyntejä.

Porin perusturvan turvapuhelinpalvelut on aiemmin kilpailutettu sopimuskaudelle, jonka optiovuosien sopimus päättyi 31.3.2021, jolloin on sovittu Vivago Oy:n kanssa turvapuhelinpalvelun jatkuvan entisin ehdoin, kunnes uusi kilpailutuksen kautta saatu hankintapäätös on saatu lainvoimaiseksi. PoSan nykyisen kilpailutetun turvapuhelinhankintasopimuksen irtisanomisaika on 6kk, Euran 4kk ja Säkylän 90vrk.

Hankinta käsittää turvapuhelinjärjestelmän, kaikkine lisälaitteineen, sekä turvapuhelinohjelmistoa sopimuskaudella 1.2.2022- 31.12.2023 liitteenä olevien tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteenä olevan vaatimuslomakkeen mukaisesti. Liitteenä on myös sopimusluonnos. Sopimuskauden jälkeen voidaan ottaa käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Hankinnassa ovat mukana Porin perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä. Hälytystenvastaanotto ja asiakaskäynnit tehdään hankintaan osallistuvien sote-organisaatioiden omana toimintana. Turvapuhelinasiakkaiden arvioitu yhteismäärä on vajaa 2000 (Porin perusturva noin 1300, PoSa noin 280, Eura noin 200 ja Säkylä noin 80).

Yhteistyössä on sovittu, että hälytyksiä vastaanottava organisaatio on Porin perusturva kaikkien osallistuvien sote-organisaatioiden osalta. Hälytysten vastaanotosta tehdään erilliset sopimukset Porin perusturvan ja kunkin sote-organisaation kesken.

 

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä, ennakoitu arvo kaikkien tilaajaorganisaatioiden osalta koko sopimuskaudella oli noin 2,5 M€. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa sekä tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalissa 11.10.2021. Tarjousaika päättyi 10.11.2021 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Everon Oy ja Vivago Oy.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen jättäneet toimijat kutsuttiin esittelytilaisuuteen, jossa tarjoajan tuli esitellä laitteiden ja ohjelmiston toimintojen toteutusta käytännössä. Molemmat tarjoajat osallistuivat esittelytilaisuuksiin.

Päätöksen perusteet:
Esittelytilaisuuksien jälkeen tarjousten kelpoisuustarkistusta jatkettiin, ja sen perusteella todettiin, että Vivago Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset, ja että Everon Oy:n tarjous hylätään jäljessä mainituin perustein.

Everon Oy: 
ESPD:n mukaiset taloudelliset tai rahoitukselliset soveltuvuusvaatimukset eivät täyty.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
HINTA 80p:
kuukausihinta €/laite
- sisältäen asiakkaalle tulevan turvapuhelimen, kaikkine tarvittavine liitäntälaitteineen ja johtoineen sekä taustaohjelmiston, operaattoriliittymän ja lisenssit palvelukuvauksen ja 
teknisten vaatimusten mukaisesti.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 20p:
- laitteiden ja ohjelmiston ominaisuudet (arvioitavat ominaisuudet kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit)

Tarjousten arviointi ja vertailu:
Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan 
(kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet)         

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p 
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)      

Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous.

Tarjousten vertailu:
Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia oli vain yksi, ei varsinaista vertailua laadittu. Tarjouksen hintatasoa ja toiminnallisia ominaisuuksia arvioitiin asiatuntijoiden kesken ja todettiin tarjouksen olevan tilaajan tavoitteiden mukainen.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

Everon Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana ja edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, turvapuhelinpalvelujen sopimustoimittajaksi valitaan Vivago Oy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä turvapuhelinpalvelujen sopimustoimittajaksi sopimuskaudelle 1.2.2022- 31.12.2023 Vivago Oy:n. Sopimuskauden jälkeen voidaan ottaa käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet.

Kukin sote-organisaatio allekirjoittaa sopimuksen erikseen.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintatoimisto, Anne Vanhatalo (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä), Kirsi Nikula (Eura), Niina Kuisma (Säkylä) ja Vivago Oy ja Everon Oy.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi