Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Ulvilan sotekeskuksen hankesuunnitelman lausunto

PRIDno-2019-5154

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Hietapakka, miia.hietapakka@pori.fi

Perustelut

Ulvilan kaupunginvaltuuston 17.12.2018 päättämässä investointisuunnitelmassa 2019 - 2021 on päätetty Ulvilan sote-keskuksen perusparantamisen hankesuunnitelman laatiminen vuonna 2019 ja perusparannushankkeen toteuttamisesta vuosina 2020 - 2021.
Sote-keskuksen perusparantamishankkeesta on laadittu hankesuunnitelma (liitteenä), joka on laadittu yhteistyössä Porin perusturvan ja Ulvilan teknisen toimialan kanssa. Porin perusturvasta mukana ovat olleet terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja tilahallintokoordinaattori Miia Hietapakka. 
Hankesuunnitteluvaiheeseen liittyen Ulvilan sote-keskuksessa tehtiin laaja kunto- ja sisäilmatutkimus kesällä 2019. Tutkimukset osoittavat, että rakennus kannattaa peruskorjata nykyaikaiseksi sote-keskukseksi. Tästä syystä hankesuunnitelmassa ei ole lainkaan käsitelty uudisrakentamisvaihtoehtoa. Hankesuunnitelma ei myöskään käsittele sairaala-osaa, koska sairaala on jo peruskorjattu vuonna 2005.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilasta, perustelut hankkeen toteuttamiselle, kuvauksen tulevasta toiminnasta sote-keskuksessa, huonetilaohjelman sekä toteuttamisen kustannusarvion. Hankesuunnitelma ei tässä vaiheessa sisällä suunnitelmaluonnoksia. Suunnitelmaluonnokset ja tarkentuva kustannusarvio viedään myöhemmin Ulvilan kaupungin toimielinten käsittelyyn Ulvilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
Hankkeen kustannusarvio irtaimistoineen tässä vaiheessa on n. 5-6 milj.€. Kustannusarvio ei tässä vaiheessa vielä sisällä mahdollisia väistötiloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Hankkeessa on huomioitava voimassa olevan rajoituslain (548 / 2016 Laki kuntien tai kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta) edellyttämät toimenpiteet liittyen hankkeen kustannusarvioon. 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta katsoo Ulvilan sote-keskus perusparannushankkeen olevan tarpeellinen ja ajankohtainen ottaen huomioon rakennuksen iän sekä eri tiloissa koetut sisäilmahaitat.

On hyvä, että perusturvan tarpeet ja odotukset tulevan toimintaympäristön osalta on huomioitu jo hankkeen alkuvaiheessa ja annettu mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa hankkeen sisältöön. Perusturvalle on tärkeää, että Ulvilan sote-keskus peruskorjataan toiminnan nykytarpeet huomioiden, sillä uudet nykyaikaiset sote-keskus tilat tukevat ja mahdollistavat moniammatillista työtoimintaa sote-ammattilaisten kesken.

Remontin aikaiseen väistötilaratkaisuun tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntalaisten perusturvan palveluiden järjestämisen takaamiseksi. Perusturvalautakunta edellyttää, että väistötilaratkaisut mietitään ja ratkaistaan yhdessä Ulvilan kaupungin teknisen toimen ja perusturvan johdon kanssa vahvassa vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä.

On tärkeää, että perusturvan edustajat toiminnan ja tila-asioiden osalta voivat osallistua myös aktiivisesti hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Ulvilan kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakunnalta Ulvilan Sote-keskuksen hankesuunnitelmasta lausuntoa.  
Ulvilan kaupunki laati vuonna 2019 yhteistyössä Porin perusturvan johtohenkilöiden kanssa Ulvilan Sote-keskuksen perusparantamisen hankesuunnitelman. Tällöin oli esillä nykyisen Sote-keskuksen perusparantaminen, uudisrakentamisvaihtoehtoa ei ollut esillä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Ulvilan valtuustossa 16.12.2019. Vuoden 2020 alussa tehtiin kustannustarkastelu Sote-keskuksen perusparantamisen ja uudisrakentamisen välillä. Tämä tarkastelu osoitti, että näiden toteuttamisvaihtoehtojen välinen kustannusero suhteessa koko hankkeen kustannuksiin on todella pieni. Kun vielä pohdittiin kustannuseroa suhteessa sote-toimintojen vaikeutumiseen perusparantamisen väistötilajärjestelyjen aikana, päädyttiin uudisrakentamisen selvittämisen kannalle. Uudisrakentaminen antaa myös paljon paremman suunnitteluvapauden tulevaisuuden tilaratkaisuille kuin perusparantaminen. Kaikista edellä mainituista tekijöistä johtuen yhdessä Porin perusturvan johtohenkilöiden kanssa päädyttiin siihen, että laaditaan hankesuunnitelma Sote-keskuksen uudisrakentamisesta. Uudisrakentamisen hankesuunnitelman laatimisesta ja sen perusteista on laajasti ja useasti kerrottu kaupungin luottamushenkilöjohdolle ja mahdollisuuksien mukaan kaikille luottamushenkilöille. Uudisrakentamisen hankesuunnitelman laatimiseen otettiin asiantuntijakonsultteja mukaan. Asiantuntijakonsultit ovat Porin perusturvan asiantuntijoiden kanssa pitäneet yli kymmenen kokousta, joissa tilantarpeita ja toimintoja uuteen Sote-keskukseen on suunniteltu. 

Perusturvalautakunta lausuu seuraavaa: 
Ulvilan Sote-keskuksen hankesuunnitelman laadinnassa on ollut tiiviisti mukana Perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden ja iäkkäiden palveluiden palvelualuejohtajat sekä lisäksi kaikkien palvelualueiden henkilöstöä. Hankesuunnitelmassa tulee hyvin esille nykytilanne ja suunnitelma, miten on suunniteltu hankkeessa edetä. Perusturvan tarpeet ja toiveet on otettu huomioon tulevan toimintaympäristön osalta jo hankesuunnitteluvaiheessa. Ulvilan Sote-keskuksen investointi on kiireellinen ja välttämätön palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Uuden Sote-keskuksen rakennuttaminen tuo uudet, nykyaikaiset moniammatilliset toimitilat alueelle. Investoinnin avulla turvataan terveelliset ja turvalliset tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. Sote-keskuksen keskeisiä tavoitteita on asiakaslähtöisyys, palvelujen parempi saatavuus, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja integraatio muiden kunnan hyvinvointipalvelujen ja tulevan hyvinvointialueen palvelujen kanssa. Alueen väestökehitys, palveluntarve, toimintamallien kehittäminen ja toiminnan tehostaminen ovat Sote-keskuksen kehittämisen pohjana.  Sote-keskukseen on tarkoitus keskittää asiakkaiden perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut sote-integraation hengen mukaisesti. Asiakkaan näkökulmasta asiointi helpottuu, kun uudessa Sote-keskuksessa toteutetaan moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta. Uudet, nykyaikaiset, monikäyttöiset Sote-keskuksen tilat tukevat ja mahdollistavat moniammatillista toimintatapaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden monimuotoinen tarjoaminen tulee toteutua Sote-keskuksissa ja se edellyttää ajanmukaiset, muunneltavat, esteettömät ja turvalliset tilat, niin asiakkaille kuin työntekijöille. Perusturvalautakunta pitää tärkeänä uuden Sote-keskuksen investointia Ulvilaan, koska Ulvilan Sote-keskus investointi tukee hyvinvointialueen tavoitteita luoda ihmislähtöisiä palvelukokonaisuuksia, toimintarakenteita ja –tapoja sekä hyvinvointialueen tavoitetta perus- ja erityistason palvelujen entistä paremmasta yhteentoimivuudesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saumattomuudesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan Ulvilan kaupunginhallitukselle. 

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Ulvilan kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.