Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2021-5409

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin.

Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta.

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu tavoite.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen perusturvan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

  •  RAI-koordinaattori (54 000 €) katetaan perusturvan vuoden 2022 kehyksestä. Ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €) ja suunnitteluraha 24h lentävän sote-keskuksen suunnittelutyöhön (20 000 €) yhteensä 74 000 € katetaan tuottavuusohjelman budjetista sitä kasvattamatta. Edellytyksenä on, että lisävakanssit ovat koko Satakunnan hyvinvointialueen käytössä hyvinvointialueen tulevan organisaation mukaisesti.
  • Lisätty 180 000 euroa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon yhden lääkärin ja kahden terveydenhoitajan palkkaamiseksi.
  • Ostopalveluista katetaan ilman määrärahalisäystä kahden sosiaaliohjaajan palkkaaminen lastensuojelun perhehoitoon (kustannusarvio 80 000 euroa).
  • Lisätty 50 000 euroa työikäisten kuntouttavaan työtoimintaan.

Perusturvan sisällä on tehty muutoksia alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen määrärahoihin.   Muutoksista on taulukko liitteenä.

Perusturvan vuoden 2022 määrärahoihin tulee muutoksia tuottavuusohjelman kautta ja Satasote hankkeiden kautta. Tuottavuusohjelman määrärahat on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön. Perusturva tekee perustellut esitykset kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön tuottavuusohjelman johtajan esityksillä. Satasote hankkeet ovat eriytetty omaksi kokonaisuudekseen ja perusturva kerryttää omarahoitusosuuksia työajan kohdentamisella hankkeisiin.

Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma ei sisällä varautumista covid-19 kustannuksiin vaan oletus on, että nämä kustannukset korvataan valtion taholta samalla tavalla kuin vuonna 2021.

Lisäksi tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä perusturvan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että perusturvajohtaja voisi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.

Irtaimen investointimääräraha vuonna 2022 on seuraavasti tietojärjestelmien päivittämiseen 350 000 € ja muun irtaimiston investointeihin 200 000 €.

Lakimuutokset

Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin 30.12.2020 ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Lakimuutos laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Lisäksi asiakasmaksulain muutoksen myötä maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja vuoden 2022 alusta lähtien. Asiakasmaksulain muutokset on otettu huomioon vuoden 2022 talousarviota ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää hyväksyä laaditun käyttötaloussuunnitelman sekä antaa perusturvajohtajalle oikeuden päättää tarvittaessa käyttösuunnitelmamuutoksista perusturvan sisällä tilien ja kustannuspaikkojen välillä.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Perusturvan johtoryhmä, Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.