Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Vuokrantarkistus, Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto

PRIDno-2021-5464

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa yhdessä  Porin seurakunta yhtymäkeskuksen kanssa  ( Kirkon palvelukeskus) kanssa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asunnot., 60 / 40. Porin kaupungin perusturvakeskus on vuokrannut Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kokonaisuuden, 1 109m2 KH:n päätökseen pohjautuen. Edellinen vuokran korotus on ollut vuonna 2019 josta lähtien kokonaisvuokra on ollut 10 778 euroa/kk. 

Perusturvakeskuksen aikuissosiaalityön vastuualue osoittaa taloon asukkaat, mutta vuokravalvontaa hoitaa Porin Yh-Asunnot.  Pääosin vuokrasopimukset ovat määräaikaisia ja muutaman kuukauden mittaisia. Kiinteistö Oy Ulvilan puiston asunnot ovat perustasoisia. Kiinteistön huoneistojen  vuokra on n. 9,72 €/neliö (sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan).

Ulvilanpuiston asuntojen vuokria ei ole korotettu kahteen vuoteen. Viimeinen korotus on tehty vuonna 2019, jolloin on korotettu Ulvilanpuiston asuntojen vuokria 1.7.2019 lukien 1%.

Vuokrankorotukseen on tarve kohonneiden remonttikustannusten vuoksi jotka tulevat perusturvalle maksettavaksi. Kohtuullinen vuokran korotus ei kata kiinteistöstä aiheutuvia kuluja koska osa asunnoista on lähes koko ajan tyhjinä. Kuitenkin huomioiden asukkaiden taloudellinen tilanne, asumistuen kriteerit ja perustoimeentulotuessa huomioitavat kustannukset, niin vuokraa esitetään korotettavaksi 2%:lla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää korottaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asuntojen vuokria 1.3.2022 lukien 2%.

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Juha Södergård, yhteisöjäävi

Kokouskäsittely

Juha Södergård poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Porin Yh-asunnot, aikuissosiaalityön päällikkö 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi