Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Attendo Oy, hinnantarkistus

PRIDno-2020-5298

Valmistelija

  • Sari Merimaa, vammaispalveluiden päällikkö, sari.merimaa@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2020 §246  päättänyt Attendo Oy:n Porin perusturvalle 30.9.2020 päivätyn indeksiehtoa koskevan hinnankorotuspyynnön perusteella tarkastaa Attendo Oy:n asumispalveluiden sekä päivätoiminnan palveluhintoja 1 % korotuksella 1.1.2021 alkaen. Attendo Oy:n hinnankorotusvaatimus indeksiehdon soveltamisen perusteella on ollut 3,8 %:a. Perusturvalautakunta on päätöksellään noudattanut tekemäänsä linjausta siitä, että indeksiin perustuvat hinnankorotukset voivat olla vuosittain enintään 1 %
.
Attendo Oy on 18.12.2020  esittänyt oikaisuvaatimuksen, jossa Attendo Oy vaatii Porin perusturvalautakuntaa oikaisemaan tekemänsä virheellisen päätöksen. Vaatimuksen perusteeksi on esitetty korotusperusteet henkilöstökustannusten 2,62% ja kiinteistökustannusten 0,6%:n osalta. Pelkästään näiden, henkilöstöön ja kiinteistöön liittyvät kustannuskasvut tuovat Attendo Oy:n mukaan kustannuksiin noin 3% kasvupaineen. Näiden lisäksi Attendo kiinnittää myös Covid-19-pandemian aiheutamiin kustannuksiin. Vaatimusta on lisäksi perusteltu Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 14/0273/1.

Attendo Oy on tehnyt puitesopimuksen kehitysvammaisten autetun asumispalvelun tuottamisesta 2014. Sopimuksen voimassaoloaika optiovuosineen on päättynyt 31.12.2018. Hankintaa on sopimuksen mukaisin ehdoin jatkettu perusturvalautakunnan 29.8.2019 § 178 (Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden sekä työ-ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet PRIDno-2019–3913) tekemän päätöksen mukaisesti siihen asti, kunnes uusi sopimus on kilpailutettu. Asumispalveluiden osalta hankintasopimus päättyi 31.12.2108 ja työ- ja päivätoiminnan osalta 28.2.2019. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ko. palveluiden puitesopimusten jatkamisen siihen saakka kunnes uusi hankintamenettely on saanut lain voiman. Porin perusturvalautakunta päätti 24.9.2020 § 174  vammaispalvelujen asumisen ja työ-ja päivätoimintojen palvelusetelin käyttöönotosta.

Vuonna 2014 allekirjoitetussa puitesopimuksessa ei ole mainittu indeksileikkuria. Myös Attendo Oy on tehnyt vuonna 2014 vastaavan sisältöisen puitesopimuksen Porin perusturvan kanssa. 

Porin perusturvalautakunta on päättänyt suojaimien korvaamisesta yksityisille ostopalvelun tuottajille. Nämä korvaukset on haettavissa palveluntuottajille annettavan ohjeistuksen mukaisesti erillisinä hinnankorotuseirtyksistä. Hinnankorortusesityksen mukaisesti katsotaan, että yli 3%:n kustannukset ovat näitä covid-19-pandemian aiheuttamia lisäkustannuksia. Esityksen mukaisesti tämä osuus olisi täten 0,8 %.
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä  Attendo Oy:n 3 %:n korotuksen 1.1.2021 alkaen. 

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Attendo Oy, asiamies Jarno Piltonen, ostolaskut/perusturva, vammaispalvelut/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.