Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Hinnankorotusesitys 1.1.2021 Mehiläinen Oy, alkaen koskien maksusitoumusasiakkaita

PRIDno-2020-5332

Valmistelija

  • Sari Merimaa, vammaispalveluiden päällikkö, sari.merimaa@porinperusturva.fi

Perustelut

Mehiläinen Oy on osoittanut  Porin perusturvalautakunnalle 30.9.2020 päivätyn kirjeen vammaisten asumispalvelujen palveluhintojen tarkistamisesta 1.1.2021 alkaen.

Mehiläinen Oy esittää vammaisten asumispalvelujen kaikkiin tuotteisiin 2,62 %:n hinnankorotusta. Vuokriin esitetään 2,0%:n hinnankorotusta. HInnankorotukset perustuvat Mehiläinen Oy:n mukaan työvoimakustannusten (palkankorotukset ja mitoituksen muutos sekä välillisen työn lisäntyneet kustannukset), elintarvikekustannusten ja hoitotarvikkeiden hinnan nousuun sekä epidemiasta johtuvien suojatarvikkeiden määrän kasvuun ja niiden hinnan nousuun.

Tällä hetkellä Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n Villa Luodon hoidon  hinnat ovat 150,49 euroa/vuorokausi, 169,00 euroa/vuorokausi ja 199,30 euroa/vuorokausi  sekä tilapäishoidon hinta 99 euroa/vuorokausi. Oma koti Onnissa on viisi (5) palveluluokkaa. Tällä hetkellä hoidon hinnat ovat 85 euroa/vuorokausi, 135 euroa/vuorokausi, 180 euroa/vuorokausi, 245 euroa/vuorokausi, 305 euroa/vuorokausi.

Perusturvalautakunta on linjannut, että asumispalveluissa hinnankorotukset voivat olla enintään 1 % vuodessa. Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n  esittämä 2,6 %:n   korotus hoivan hintoihin ei noudata perusturvalautakunnan linjausta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Mehiläinen Oy:n 1%:n hinnankorotuksen 1.1.2021 alkaen. 

1.1.2021 Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n Villa Luodon hoidon  hinnat ovat täten 151,99 euroa/vuorokausi, 170,69 euroa/vuorokausi ja 201,29 euroa/vuorokausi  sekä tilapäishoidon hinta 99,99 euroa/vuorokausi. Oma koti Onnin hoidon hinnat ovat täten 85,85 euroa/vuorokausi, 136,35 euroa/vuorokausi, 181,80 euroa/vuorokausi, 247,45 euroa/vuorokausi, 308,05 euroa/vuorokausi.

Hinnankorotus koskee vain suorahankintana ostettua palvelua. Porin perusturvalautakunta määrittelee erikseen palvelusetelillä tai mahdollisen kilpailutuksen kautta tuotetun palvelun hinnan. 

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Mehiläinen Oy, ostolaskut/perusturva, vammaispalvelut/perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi