Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry

PRIDno-2021-614

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on tunnettu lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisena vaikuttajana ja lapsen oikeuksien edistäjänä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry on itsenäinen yhdistys eli liitosta taloudellisesti ja toiminnallisesti riippumattoman yhdistys. Piirin toiminta-alueena on koko Satakunta, jossa toimii 31 paikallisyhdistystä. Piiriyhdistyksen toimisto on Porissa, jonne toiminta onkin paljolti keskittynyt. Piirin toiminta perustuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten asiantuntemukseen ja ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhteistyössä muiden kanssa edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Porin kaupunki ja MLL:n Satakunnan piiri ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosia. Yhdistys on monella tapaa mukana koulujen arjessa ja tekee ennaltaehkäisevää työtä Porin Perusturvan rinnalla. 

Yhdistys on aiemmin saanut kaupungilta yleishallinnon avustusta. Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§501) hyväksymien uusittujen avustusperiaatteiden mukaisesti yleishallinnon avustuksista on luovuttu ja sitä saaneet yhdistykset pyritään saattamaan neuvottelujen pohjalta Porin kaupungin sopimuskumppaneiksi tai noudattamaan samaa hakumenettelyä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys on hakenut avustusta 80 000 euroa ja sitä on myönnetty 67 100 euroa. Avustus on kohdennettu monikulttuuri-, perhekeskus- sekä tuki- ja turvapaikkatoimintaan.

Kumppanuussopimusneuvotteluihin ovat osallistuneet yhdistyksen toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kaupungin puolelta edustajina ovat toimineet opetusyksikön päällikkö, opiskeluhuollon esimies, lapsiperhepalveluiden päällikkö, lastensuojelun päällikkö, työvoimasuunnittelija sekä avustustyöryhmän puheenjohtaja.

Sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistyöstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen monialaisesta toteuttamisesta Porin Perusturvan yhteistoiminta-alueella ja sen tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta.

MLL:n lastenhoitotoiminnan puuttuminen Porista on nähty puutteeksi, ja yhdistyksen kanssa nyt käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu lastenhoitotoiminnan käynnistämisestä. Tämä edellyttää kaupungin tukea hoitajien kouluttamiseen ja hoitajien välittämiseen tarvittavien resurssien osalta. Kustannukset ovat 36 500 euroa vuositasolla. Lisäksi avustuksen määrää nostaa tukioppilas- ja nuorisotoimintaan säätiöltä saadun vuosittaisen avustuksen lakkauttaminen, mistä osa tulee kaupungin kompensoitavaksi. Perheiden itse maksaman lastenhoitopalvelun oheen on suunniteltu pilotoitavaksi sosiaalisin perustein myönnettävää maksutonta palvelua. Mahdollisuus saada lastenhoitaja esimerkiksi vanhempien harrastusten tai asioinnin ajaksi lisää merkittävästi lapsiperheiden hyvinvointia. Kaiken kaikkiaan MLL:n toiminta tukee ja täydentää monin tavoin kaupungin omia palveluita ja henkilöstöä.

Yhdistyksen monialaisen toiminnan vuoksi kumppanuussopimus käsitellään sekä sivistyslautakunnassa että perusturvalautakunnassa ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n kanssa siten, että kaupunginhallitus

  • hyväksyy Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
  • budjetoi yhdistykselle 120.000 euron avustuksen vuodelle 2021 ja vuosille 2022-24 130.000 euron vuosittaisen avustuksen sopimuksessa mainitun toiminnan ylläpitämiseen; sekä
  • nimeää yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi lapsiperhepalveluiden päällikkö Maija Löytökorven ja hänen varahenkilökseen opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Sivistyslautakunta, MLL:n Satakunnan piiri ry, Tuomas Hatanpää, Maija Löytökorpi, Taneli Tiirikainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.