Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kuntalaisaloite, esitys vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksan muuttamiseksi

PRIDno-2020-6662

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungille on 15.12.2020 saapunut  kuntalaisaloite, jossa esitetään vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksan muuttamista.

Porin vaikeavammaistan kuljetuspalvelun taksan alin maksu on 3,60 euroa. Kuntalaisaloitteen tekijä esittää hinnoittelun muuttamista siten, että se vastaa hintaa jonka tervekin ihminen liikkumisestaan joutuu maksamaan. Aloitteentekijä antaa esimerkin matkoista, joita voi toteuttaa julkisella liikenteellä matkustaessa: ”10 matkan sarjakortilla on kulkuoikeus Porin ja Ulvilan kaupungin alueilla. Se on voimassa 90 päivää ensileimauksesta ja sen hinta on 25,00€ matkan pituudesta riippumatta. ” - ”Alle 12-vuotiailta lapsilta peritään puolet aikuisen kertalipun hinnasta (minimi1,70 €). ” - ”Citylippuja myydään 1.9.2017 alkaen Porin keskustan alueelle ja city -liikenteeseen. Lippu oikeuttaa lyhyehköihin matkoihin sen voimassaoloalueella. Lipun hinta on 1,00 €/suunta, eikä se sisällä vaihto-oikeutta.” [Lainaukset  Porin linjojen sivuilta]. Kuntalaisaloitteen tekijä perustelee seitystä Turun hallinto-oikeuden päätöksellä, koskien Harjavallan kaupungin taksaa, jossa aloitteen tekijän mukaan kuljetuspalvelutaksa olisi oltava sarjakortin perusteella laskettavissa oleva kertamaksu. Kuntalaisaloitteentekijän mukaan Harjavallan pitäisi katsoa lähikunnaksi, koska kunta kokonaisuudessaan on alle 100km:n etäisyydellä Porista. 

Porin perusturvan vammaispalveluissa kuljetuspalvelun omavastuuosuudet määräytyvät linja-autoliikenteen kilometritaksan mukaisesti, kertalipun hinnalla. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista §6 mukaan Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Porin perusturvan vammaispalvelut ovat määritelleet omvavastuutaksan kohtuullisen maksun mukaisesti. Porin kaupungin alueella on erilaisia julkisen liikenteen taksoja muun muassa kuntalaisaloitteen tekijän mainitsema city-liikenteen 1€ maksu tai Porin linjojen taksat, jotka eroavat muun linja-autoliikenteen taksoista. Porin kaupungin ulkopuolella tehtävillä matkoilla julkisella liikenteellä on myös erilaisia taksoja. Julkisen liikenteen markkinoille on tullut yrityksiä, jotka tarjoavat pitkiäkin matkoja muutaman euron hintaan. Nopeat varaajat hyötyvät näistä matkoista eniten. Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluasiakkaisiin kuuluvat koko yhteistoiminta-alueen asiakkaat, joten tarkalleen saman omavastuun maksaminen julkisen liikenteen hintana, kuin terve ihminen maksaisi matkasta on mahdotonta tällä hetkelä. 

Porin perusturvan vammaispalvelut on kilpailuttanut kyydinvälityksen ja liikennöitsijät. Kuljetuspalveluissa on käytössä taksikortti ja asiakkaat maksavat matkasta kohtuulliseksi katsotun omavastuun suoraan liikennöitsijälle. Uusien kilpailutuksien neuvottelut on aloitettu ja kyydinvälityskilpailutus on tehty vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2022. Ennen uuden sopimuksen voimaantuloa käydään läpi liikennöitsijöille ilmoitettavat taksat ja omavastuuosuudet. Tuolloin käydään läpi mahdolliset omavastuuosuuksien muutokset, jotta omavastuuosuudet olisivat ajanmukaiset ja oikeudenmukaiset kaikille yhteistoiminta-alueen asiakkaille.

Harjavalta ei ole maantieteellisesti naapurikunta Porille, joten sitä ei voida pitää tässä tapauksessa läpikuntana. Kilometrimääräistä etäisyyttä ei voida pitää perusteena, koska tuolloin myös muita kuin rajanaapurikuntia  tulisi Harjavallan lisäksi Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kuljetuspalvelualueeseen kuuluvaksi. Asiakkaalla on oikeus hakea vammaispalveluilta matkoja myös muihin, kuin rajanaapurikuntiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Peruturvalautakunta päättää, ettei kuntalaisaloitteen perusteella muuteta voimassaolevia Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden matkojen omavastuuosuutta vaan uuden kilpailutuksen aikana tarkastellaan olemassa olevat taksat ja kuljetuspalvelualue jotka asutuvat voimaan 1.1.2022.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Porin perusturva/vammaispalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.