Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 LISÄPYKÄLÄ: Lyhytaikaishoidon tilojen vuokrasopimus (lisäpykälä)

PRIDno-2021-248

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 edellyttää omistajana Sampolan Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Loppuraportti jätettiin kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Suunnittelutyö on edennyt loppuraportin mukaisesti ja tulevaisuudessa Himmelistä rakentuu Sote- ja gero -keskus. Vanhuspalveluissa painopistettä siirretään tuottavuusohjelman strategian mukaisesti ennaltaehkäiseviin kotiin annettaviin palveluihin.

Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen kokouksessaan 17.12.2020. Himmelin nykyinen vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassa oleva ja siinä on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista vuokraa. Jatkossa Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille järjestetään hoivapalvelut perusturvan omiin ja ostopalveluyksiköihin heidän toiveidensa mukaisesti. Kotihoitoon nykyisiä asiakkaita ei siirretä.

Porin perusturva on yhteistyössä teknisen toimialan kanssa kartoittanut lyhytaikaistoiminnoille tiloja. Uudet tilat löytyivät Kolitieltä. Viereisellä tontilla sijaitsee Porin perusturvan lastensuojeluyksikkö, jonka vuokrasopimuksessa noudatetaan samoja ehtoja kuin esitetyssä vuokrasopimuksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita. Vuokrattavaan 30-paikkaiseen lyhytaikaisyksikköön tulee henkilöstö Himmelistä ja tukipalvelut kohteeseen tulevat Porin palveluliikelaitokselta.

Esitettävä tilavuokrasopimus on ns. pääomavuokrasopimus, jossa tilat vuokrataan pääomavuokralla. Vuokrasopimuksen lisäksi Porin kaupungin tulee kilpailuttaa kohteeseen kiinteistöpalvelut ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan tilavuokran suuruus on 15994,66 euroa vuodessa alv 0% ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.6.2021 ja kestää 1.6.2031 saakka. Vuokran päälle tulee kiinteistön ylläpitokustannukset noin 4,5 €/m2/kk. Kustannukset on huomioitu Porin perusturvan budjetissa. Irtaimisto siirtyy pääosin Himmelistä. Vuokrasopimuksessa on ns. Sote-pykälä, jolla sopimus voidaan irtisanoa tulevan hyvinvointialueen toimesta ennenaikaisesti.

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 28.1.2021 kokouksessaan ja siirsi asian käsittelyyn kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus palautti asian perusturvalautakunnan uudelleen käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta esittää tekniselle toimialalle vuokrasopimusta hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tekninen toimi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.