Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Perusturvalautakunnan uusi lausunto kuntalaisaloitteeseen: Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain perusteella

PRIDno-2019-4310

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380, jälj. vammaispalvelulaki) 1 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate merkitsee sitä, että vammaisilla henkilöillä tulisi olla normaalit liikkumismahdollisuudet käytössä olevan kunnan liikenneverkoston puitteissa. Vammaispalvelulain 14 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaisista palveluista voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92, jälj. asiakasmaksulaki) säädetään.

Maksuttomista sosiaalipalveluja säädetään asiakasmaksulain 4 §:ssä. Vammaisten kuljetuspalveluja ei ole säädetty maksuttomiksi. Kuljetuspalvelun asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (912/1992, jälj. asiakasmaksuasetus) 6 §:ssä, jonka mukaan vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.. Kunnalla on mahdollisuus valita, korvaako se kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan esimerkiksi taksikorttia tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden (kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987 jälj. vammaispalveluasetus) 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna Porissa myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk asuinkunnan ja naapurikuntien alueella. Enemmän kuin 18 yhdensuuntaista matkaa/kk tai muulla alueella suoritettavia matkoja voidaan myöntää hakemuksesta yksilölliseen harkintaan perustuen. Tehdyt matkat korvataan jälkikäteen taksikuittien perusteella. Kuitit toimitetaan vammaispalvelutoimistoon kerran kuukaudessa tai useammin asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi myönnetään tarvittavat työ- ja opiskelumatkat vammaispalvelulain mukaisena. Em. työ- ja opiskelumatkat eivät vähennä asiointiin/vapaa-aikaan/harrastuksiin myönnettyjä matkoja. Näissä on taksin laskutusoikeus koko matkasta ja omavastuu peritään kuukausittain jälkikäteen halvimman julkisen liikenteen taksan ja tehtyjen matkojen määrän perusteella. Vammaispalvelutoimistosta haettava taksin laskutusoikeus voidaan myöntää, mikäli jälkikäteinen matkojen korvaaminen on asiakkaalle kohtuuttoman vaikeaa ja/tai hän ei sen vuoksi voi käyttää myönnettyä palvelua, esim. näkövammaiset, taloudelliset syyt. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille, joten vaatimus vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelumaksusta yhdensuuntaisen matkan kiinteäksi hinnaksi ei toteuta kuntalaisten yhdenvertaisuutta matkustuskustannusten suhteen.

Vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspäätöksiä tehtiin Porissa 2 690 asiakkaalle, Ulvilassa 417 asiakkaalle ja Merikarvialla 101 asiakkaalle. Lisäksi sosiaalihuoltoalain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä tehtiin 2018 Porissa 527, Ulvilassa 59 ja Merikarvialla 29. Asiakkaiden vammaispalvelulain mukaan ajettujen matkojen määrä  vuonna 2018 oli Porissa 66820, Ulvilassa 11166 ja Merikarvialla 1874. Sosiaalihuoltolain mukaan ajettujen matkojen määrä oli 2018 Porissa 10 036, Ulvilassa 1027 ja Merikarvialla 422.

Porin perusturva on kilpailuttanut taksikyydin välityspalvelun. Välityspalvelun käyttöönoton jälkeen kyydin tilaus on asiakkaalle maksuton. Tällä hetkellä suorat taksitilaukset eivät sisällä palvelumaksua, ainoastaan soitettaessa taksin palvelunumeroon. 

Aloitteessa esitetty yhden euron omavastuu ei ole vammaispalvelulain mukainen joten sitä ei voida toteuttaa. Kyydinvälitypalvelun käyyttöönoton jälkeen vain omavastuuosuuden maksaminen on mahdollista, samoin tilaaminen ilman palvelumaksua. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2019. Perusturvalautakunnan lausunto kuntalaisaloitteeseen on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 §603  päättänyt palauttaa Porin perusturvalautakunnassa 31.10.2019 §262 käsitellyn ja hyväksytyn asian uudelleen Porin perusturvalautakunnalle käsiteltäväksi. 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380, jälj. vammaispalvelulaki) 1 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate merkitsee sitä, että vammaisilla henkilöillä tulisi olla normaalit liikkumismahdollisuudet käytössä olevan kunnan liikenneverkoston puitteissa. Vammaispalvelulain 14 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaisista palveluista voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92, jälj. asiakasmaksulaki) säädetään.

Maksuttomista sosiaalipalveluja säädetään asiakasmaksulain 4 §:ssä. Vammaisten kuljetuspalveluja ei ole säädetty maksuttomiksi. Kuljetuspalvelun asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (912/1992, jälj. asiakasmaksuasetus) 6 §:ssä, jonka mukaan vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Kunnalla on mahdollisuus valita, korvaako se kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan esimerkiksi taksikorttia tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden (kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987 jälj. vammaispalveluasetus) 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna Porissa myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk asuinkunnan ja naapurikuntien alueella. Enemmän kuin 18 yhdensuuntaista matkaa/kk tai muulla alueella suoritettavia matkoja voidaan myöntää hakemuksesta yksilölliseen harkintaan perustuen. Asiakas maksaa matkasta vain julkisen liikenteen mukaisen, kohtuullisen kertalipun hintaisen omavastuuosuuden. Lisäksi myönnetään tarvittavat työ- ja opiskelumatkat vammaispalvelulain mukaisena. Myös näistä asiakas maksaa vain julkisen liikenteen mukaisen omavastuuosuuden, joka on suhteutettu kuukausilipun hintaan. Em. työ- ja opiskelumatkat eivät vähennä asiointiin/vapaa-aikaan/harrastuksiin myönnettyjä matkoja. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille, joten vaatimus vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelumaksusta yhdensuuntaisen matkan kiinteäksi hinnaksi, kuten palveluliikenteessä on, ei toteuta kuntalaisten yhdenvertaisuutta matkustuskustannusten suhteen. 

Porin perusturva on kilpailuttanut taksikyydin välityspalvelun. Kyydinvälityspalvelua hoitaa tällä hetkellä Lounais-Suomen TaxiData. Sopimus Lounais-Suomen Taxidatan kanssa on voimassa 31.12.2021 asti. Kyydin tilauksesta ei aiheudu asiakkaalle palvelumaksua. 

Aloitteessa esitetty yhden euron omavastuu ei ole vammaispalvelulain mukainen joten sitä ei voida toteuttaa. Muilta osin kuljetuspalveluasiakkaiden maksama omavastuuosuus tarkastetaan vuoden lopussa kyydinvälityskilpailutuksen ja matkojen kilpailutusten yhteydessä.

Aloite on palautettu uudelleen käsiteltäväksi perusturvalautakunnalle. Asian käsittely on viivästynut ja asiaan on jäänyt vastaatta uudelleen kohtuullisessa ajassa. Aloite on ollut tiedossa vaikeavammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisten kyytien kilpailutusta valmisteltaessa ja asiakkailta on saatu hyvää palautetta uusien maksukäytäntöjen osalta kun asiakas maksaa vain omavastuuosuuden kuljetuksista vaikkakaan aloitteen mukaista omavastuuosuutta ei voitu toteuttaa.  Kilpailutusta valmisteltaessa asiaan on pyydettty myös vammaisneuvoston kommentit ja asiaa on käyty myös syksyllä 2020 puhumassa Porin sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että asiakkaiden kuljetuspalveluasiakkaiden omavastuuosuudet tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan kyydinvälitys- ja matkojen kilpailutuksen yhteydessä, niin että uudet omavastuut tulevat voimaan 1.1.2022. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus, Porin sairaus- ja tapaturmainvalidit ry/Lennart Laitinen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.