Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Perusturvan lausunto valtuutettu Juha Kantolan valtuustoaloitteeseen: koronapandemian aiheuttamien toimintatapamuutosten selvittäminen ja hyödyntäminen

PRIDno-2020-6649

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valitettava koronapandemia on muuttanut monia toimintatapoja Porin kaupungin organisaatiossa. Monissa asioissa on varmasti löydetty kokonaan uusia tapoja toimia eikä paluuta vanhaan ole. Hyvät muuttuneet toimintatavat pitäisi ottaa käyttöön koko kaupungin organisaatiossa.

Esitämme, että Porin kaupungin organisaatiossa mahdollisesti muuttuneet toimintatavat selvitetään, hyödynnetään ja otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 

Krista Kiuru saapui kokoukseen 18.08. 

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella on tehty normaalin toiminnan lisäksi koronapandemian aiheuttamia useita uusia tehtäviä. Koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa on otettu useita uusia toiminta- ja työskentelymuotoja. Kokouskäytännöissä on tehty muutoksia; on käytetty hybridimallia ja/tai kokonaan etäkokouksia. Etäkokouskäytäntö on mahdollistanut nopeastikin koolle kutsuttavia kokouksia, kun ko. kokouksen toteuttamisen esteenä ei ole kokouspaikan etsiminen. Etäkokoukset sekä hybridimalli kokouksista on tarkoitus pitää käytössä jatkossakin. Porin kaupungilla oleva etätyöskentely on ollut voimassa pandemian aikana. Huomioitavaa on, että Porin perusturvassa vain pieni osa työntekijöistä on voinut siirtyä tekemään etätöitä työn luonteesta johtuen, mutta etätyöskentely on ollut mahdollista osassa työtehtävissä ja riskiryhmään kuuluvilla työntekijöillä. Etäkoulutukset ja webseminaarit on pandemian aikana olleet tulleet työntekijöille tutuiksi ja jäävät varmasti pandemian jälkeenkin käytäntöön.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on otettu erilaisia asukkaiden ja potilaiden vierailuihin, tapaamisiin ja kohtaamisiin erilaisia malleja nopealla aikataululla. Näissä tilanteissa tuli esille erilaisten digivälineiden parempi ja nopeampi saatavauus sekä niiden parempi hyödyntäminen. Koronapandemia on aiheuttanut uusia työtehtäviä, joissa on otettu käyttöön uusia toimintamuotoja aiottua nopeammin. Näitä toimintamuotoja on mm. Chat-palvelujen, etäpalveluiden ja verkkoauttamisen toimintamallin monipuoliset käyttöönotot. Verkkoauttaminen nuorten ja vanhempien palveluissa aloitettiin pikaisesti keväällä 2020 yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Tässä Zoturi-verkkoauttamisen palveluissa yhdistyy myös chat-mahdollisuus. Nuorten ja vanhempien tarina-auttaminen on tavoittanut useita tuhansia ihmisiä ja huolikartoituksia on tehty tuhansia kertoja. Verkkoautettuihin vanhempiin on laskettu vanhemmat jotka ovat toimineet palvelussa aktiivisesti. Uusia toiminta- ja työskentelymuotoja on jatkossakin tarkoitus hyödyntää perusturvan toiminnassa. Huomioitavaa on se, että etäpalvelut eivät tavoita kaikkia asiakkaita, matalankynnyksen palveluissa ja ryhmätoiminnoissa sekä heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden osalta tällaisissa pandemiatilanteissa on erittäin haastavia tilanteita, koska riittävästi korvaavia toimintoja ei ole pystytty järjestämään ja asiakkailla ei ole tarvittavia laitteita. Koronapandemian aika on aiheuttanut asiakkaiden tilanteissa haasteita, joiden negatiiviset vaikutukset tulee ottaa huomioon. 

Koronapandemian alussa luotiin erilaisia neuvontapuhelinpalveluja, joista edelleen on toiminnassa koronaneuvontapuhelin. Tästä muodostunee infektioneuvontanumero, joka liitetään jatkossa 116 117 palvelunumeroon. Ikääntyneiden palveluissa tehtiin kotona asuville ikäihmisille vointisoittoja, jota kautta iäkkään vointia ennakoitiin. Soitoista tuli asiakkailta hyvää palautetta.

Pandemian alussa muodostettiin koronaterveysasema ja suun terveydenhuollon koronavastaanotto, joissa työntekijät noudattavat tarkkoja hygieniaohjeita. Koronaterveysasemasta on muodostunut infektiovastaanotto, joka jätetään toimintaan koronapandemian jälkeen. Näin infektio-oireeton asiakas ei altistu infektioon terveysasemalla käydessään. Lisäksi työntekijät eivät saa infektiotartuntoja niin herkästi, kun työskentelevät suojattuna.

Pandemian alussa hankittiin perusturvan sairaalapalveluiden jokaiselle osastopaikalle happi- ja imulaite-mahdollisuus, joka parantaa sairaalan valmiutta akuuteissa kriisitilanteessa. Lisäksi on testattu sairaalan infektiokohorttisuunnitelmaa, mikä on todettu toimivaksi. Sairaalapalveluissa on aloitettu 3-5 kertaa viikossa ns. huddlaus eli pikakokous esimiesten kesken teams-etäyhteyksin, jossa käydään läpi infektiotilanne, potilaspaikkatilanne, -jono ja -kotiutumiset, työntekijöiden riittävyys ja vaihto osastojen kesken sekä muut potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Käytännöstä on jo muodostunut vakiintunut toimintamalli.

Puhtauspalveluiden käytännöt ovat muuttuneet toimistotiloissa. Kaiteiden ja ovenkahvojen desinfiointi systemaattisena käytäntönä on tärkeää. Lisäksi käsidesiä on hyvä olla joka kokoustilassa.

Tiedottaminen sekä ja nopea ja selkeä viestintä on ollut keskeisessä osassa pandemian aikana. Pandemian aikana on pitänyt reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ohjeistuksiin. Viestintäkanavien monipuolisuus ja viestinnän selkeys ovat nousseet tärkeiksi asioiksi. Näiden osalta pitää jatkossakin kiinnittää huomiota viestintäkanavien monipuolisuuteen sekä viestinnän ammattilaisten olemassaoloon. 

Koronapandemian pitkittyminen ja nopeastikin muuttuvat tilanteet, jotka varsinkin Porin perusturvan toiminnassa on aiheuttanut uusien palveluiden käynnistämistä, uusien tehtävien suunnittelemista ja toteuttamista, ovat aiheuttaneet lisä- ja ylitöiden tekemistä ja ylimääräistä kuormittumista, esim. jatkuva tartuntatautijäljitys joka päivä vähintään klo 8-20. Jatkossa tällaisten epidemian tullessa resurssien riittävyys pitää huomioida entistä paremmin, jotta perustoiminnan ylläpitämisen lisäksi on riittävä resursointi pandemian kohdatessa ja sen aiheuttamien uusien palveluiden sekä toimintojen toteuttamisessa.  Koronapandemia näkyy pitkällä aikavälillä vielä pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ja näihin korona-ajan vaikutuksien vastaamiseen tulisi varautua muun muassa kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden lisäresursoinneissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon Juha Kantolan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.