Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi, kansalaisadressi Porin päättäjille

PRIDno-2020-5964

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin kaupunginhallitukselle on luovutettu 9.11.2020 kansalaisadressi "Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi", jonka laatijat ovat Hanna-Maria Vahala ja Marianne Jääskeläinen. Kansalaisadressin on allekirjoittanut 2870 henkilöä, joista 140 on muilta paikkakunnilta kuin Porin yhteistoiminta-alueelta. Kansalaisadressi on 26.11.2020 lähetetty Porin perusturvalle. Porin perusturvan vanhuspalvelut ovat 9.12.2020 käsitelleet kansalaisadressia kokouksessaan.

Allekirjoittaneet vaativat asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:
-turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona
-riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon
-vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
-palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
- riittävät omaishoitajien tukitoimet
-henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen kotona hoidettaville vanhuksille.

Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 17.12.2020 § 284 ja päätti antaa seuraavan vastauksen adressissa esitettyihin vaatimuksiin:

Vanhuspalveluiden suunnitelman päivityksen yhteydessä tulee huomioida adressin sisältämät asiat vanhuspalvelulain mukaisesti. Lisäksi tuottavuusohjelmassa oleviin vanhuspalveluja koskeviin tavoitteisiin (muun muassa kotihoito 24/7, kotikuntoutukseen ja digitalisaatioon) tulee varata riittävät resurssit vuosittain.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin "Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi" sekä perusturvalautakunnan vastauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.26 – 14.30.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Allekirjoittaneet vaativat asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:
-turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona
-riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon
-vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
-palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
- riittävät omaishoitajien tukitoimet
-henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen kotona hoidettaville vanhuksille.

Turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona

Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden. Ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä valtakunnallisina tavoitteina on vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa, edistää kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä monipuolistaa palveluvalikoimaa. Iäkkäiden palvelujen palvelurakennetta tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutokset yhdessä palvelurakenteen osassa heijastuvat aina palvelurakenteen muihin osiin. Raskaimpien asumispalveluiden vähentäminen edellyttää kotihoidon ja välimuotoisten asumispalvelujen kehittämistä ja toimintavarmuutta.  Tasapainoinen palvelurakenne vastaa alueellisiin tarpeisiin ja perustuu käytettävissä oleviin voimavaroihin, joita hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Tuottavuusohjelman avulla kehitetään palvelurakennetta ja samanaikaisesti turvataan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä turvaavat palvelut suunnitelmallisesti huomioimalla hallituksen linjaukset sekä alueen ja väestön tarpeet. Samalla edistetään iäkkäiden henkilöiden asumisen ja palveluiden monipuolisuutta, selkeytetään hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuutta sekä parannetaan kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta. Kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille kehitetään monimuotoisia, toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia.  Muutosten avulla iäkkäät henkilöt voivat asua turvallisesti ja he saavat tarpeidensa mukaiset palvelut myös kotiin.

Riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on säädetty laissa 1.10.2020 alkaen. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Mitoitus nousee asteittain; Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Porin perusturva noudattaa laissa määriteltyjä mitoituksia. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus vaade 0,6, oli jo mukana 2018 tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa edellytyksenä. Porin perusturva noudattaa laissa määriteltyjä mitoituksia. Seuraamme AVI:n ohjeistuksen mukaisesti henkilöstömitoituksen toteutumista toteutuneista työvuorolistoista, eli 0,6 toteutuu jo nyt Porin perusturvan omissa ja ostopalveluyksiöissä.

Henkilöstön lisääminen yhdellä osa-alueella luo painetta henkilöstöresurssin saatavuudelle ja sitä on parannettava monin eri tavoin. Koulutusyhteistyöt tehdään alueen oppilaitosten kanssa, jolla pyritään turvaamaan henkilöstön riittävyys. Johtamiseen, prosessien oikea-aikaisuuteen ja työhyvinvointiin panostamalla voidaan samalla lisätä henkilötyövuosia merkittävästi ja toimenpiteet on sisällytetty tuottavuusohjelmaan.

Kotihoidon henkilöstön riittävyys pyritään turvaamaan lisäresursoinnilla. Tavoitteena on samalla myös uudistaa kotiin annettavia palveluja. Vanhusten palveluiden lainsäädäntöä tullaan edelleen uudistamaan ja tavoitteena on kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja vahvistaminen moniammatillisesti.

Palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen

Porin perusturvassa on käytössä palveluseteli omaishoidon lakisääteisissä vapaapäivissä. Palveluseteli on tällä hetkellä 90 € lyhytaikaiseen omaishoitoon. Strateginen linjaus on, että oman toiminnan tehostetun palveluasumisen hoitopaikat täytetään aina ensin, tämän jälkeen ostopalvelupaikat, joita on viimeisen kilpailutuksen 2018 jälkeen tullut lisää uusia paikkoja yli 200.  Tehostetun palveluasumisen omia ja ostopalvelupaikkoja on runsaasti, jonka vuoksi tehostetun palveluasumisen palvelusetelille ei ole tarvetta. Pohdittavaksi tulee nykyisten sopimusten päätyttyä palvelusetelimalli käyttöönotto uudestaan.

Vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen

Porin perusturvassa palvelujen toteuttamista ohjaa asiakaslähtöinen ajattelu eli hoito ja palvelut ovat iäkkään asiakkaan ja potilaan tarpeita vastaavia. Asiakaslähtöisyyden toteuttamisessa tarvitaan erilaisten näkökulmien yhteensovittamista erityisesti iäkkäille palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Iäkäs henkilö on aidosti osallinen ja hänen mielipidettään kuunnellaan palvelun toteutuksessa. Palvelua iäkkäälle toteuttaessa erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan toimintakyvyn ylläpysymiseen ja kuntoutumiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon. Asiakaslähtöisyyteen liittyy myös iäkkään asiakkaan omaisten ja läheisten huomioiminen. Tiedonkulun parantaminen ja omaisten huomioiminen palvelujen toteutuksessa edellyttää sujuvaa yhteistyötä henkilöstön kanssa. Teknologiaa kehittämällä mahdollistetaan yhteydenpito omaisten kanssa.

Riittävät omaishoitajien tukitoimet

Porin perusturvan kaikenikäisten omaishoidon tuen uudet myöntämisen kriteerit ja palkkiot otettiin käyttöön 1.4.2020. Palkkioluokkien väliset erot on tehty selkeiksi, jotta käytännön työssä olisi helpompaa asettaa asiakas oikeaan maksuluokkaan. Lisäksi käyttöön otettiin ennaltaehkäisevä tuki, jolla pyritään kotona asumisen tukemiseen ennen varsinaisen omaishoidon tuen saamista. Lakisääteisten vapaapäivien pitämisen palveluvalikoimaa on laajennettu niin, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi mahdollisimman toimiva vapaiden käyttömahdollisuus. Omaishoitajien tukipalvelut ja valmennukset järjestetään myös yhteneväisellä tavalla. Omaishoitajien osalta kehitetään suunnitelma, jonka avulla kehitetään omaishoitajien tarvitsemaa tukea ja tietoa työnsä tueksi ja tasaveroista kohtaamista.  

Henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen kotona hoidettaville vanhuksille

Iäkkäille kohdentuva tuki, ohjaus ja palvelut perustuvat aina laajaan ja kattavaan palvelutarpeen arviointiin. Peruslähtökohtana on, että palvelut ylläpitävät ja lisäävät toimintakykyä sekä kuntoutumista kaikissa eri toimintaympäristöissä: kotona, palvelutalossa tai muissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa toimintayksiköissä.

Porin perusturvan alueella iäkkäiden perhehoitokoteja on tällä hetkellä yhdeksän ja tämän lisäksi on kiertäviä perhehoitajia. Asukkaita perhekodissa on reilut kaksikymmentä iäkästä ja tavoitteena on edelleen perhehoidon lisääminen. Tuottavuusohjelmaan on budjetoitu vuodelle 2022 perhehoidon valmennuksiin ja kiertävien perhehoitajien lisäämiseen. Perhehoitajia käytetään myös asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen.

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä (tavanomaisen elämän) asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Kyseessä on palvelu, jota tulee myöntää vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle, kyseessä on erityislaki, jolloin mm. myöntämiskriteerit ovat tiukemmat kuin yleislakien perusteella myönnettävät palvelut.

Palvelu on kaikenikäisille. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvion perusteella vammaispalvelulain nojalla. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla, tuetulla työnantajamallilla, ostopalveluna ja lähiaikoina otetaan käyttöön myös henkilökohtaisen avun palveluseteli. Vuonna 2020 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli Porin yhteistoiminta-alueella n. 480 joista yli 65-vuotiaita oli n. 270.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin ”Pori vanhusten hoito asianmukaiseksi”.

Perusturvalautakunta antaa kansalaisadressin "Pori vanhusten hoito asianmukaiseksi" tiedoksi ja käsiteltäväksi Porin kaupunginhallitukselle ja Porin kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.