Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelma vuoteen 2025

PRIDno-2021-419

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Suunnitelmassa on:

1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;

2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

Edellinen Porin yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden suunnitelma vuoteen 2020 hyväksyttiin valtuustossa 10.2.2014 §16. Viime hallituskaudella 2018 tehtiin maakunnallinen vanhuspalveluiden Ikästrategia. Syksyn 2020 aikana työstettiin uutta vanhuspalvelusuunnitelmaa ja samalla odotettiin kansallisia linjauksia.

Lokakuussa 2020 tuli uusi päivitys vanhuspalvelulakiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen ja asiakkaan arviointiin. Lisäksi lokakuussa 2020 julkaistiin Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi.

Iäkkäiden palveluiden suunnitelmaa käsiteltiin Porin perusturvan johtoryhmässä 24.11.2020 ja sen jälkeen pyydettiin Porin perusturvan vastuualueiden kommentit 10.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen työryhmä kävi kommenttiehdotukset lävitse ja lähetti Iäkkäiden palveluiden suunnitelman Porin, Ulvilan ja Merikarvian vanhusneuvostoille, sekä Porin kaupungin hallintokunnille lausunnolle. Lausunnot pyydettiin 31.1.2021 mennessä.

Lausuntoja on tullut 7.2.2021 mennessä Porin vanhusneuvostolta,  Porin Sivistyslautakunnalta,  Porin Tekniseltä lautakunnalta, Merikarvian vanhusneuvostolta, Porin Elinvoima- ja ympäristölautakunnalta.Ulvilan vanhusneuvosto hyväksyi suunnitelman ilman kommentteja. kokouksessaan  4.2.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuoteen 2025. Perusturvalautakunta esittää suunnitelman kaupunginhallitukselle edelleen  toimitettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietojen antaja Vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, perusturvakeskus, puh. 044 701 4463

Päätös

Äänestyksen jälkeen perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen käsittelyyn.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä.

Lautakunta totesi äänestyksen alettua äänestysvaihtoehdon virheellisesti muotoilluksi, joten äänestys päätetty keskeyttää.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA =  Asian käsittelyn jatkaminen EI = Irma Roinisen ehdottama ja Mika Ahon kannattama ehdotus. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä JAA puolesta annettiin 4 ääntä, Roinisen tekemän muutosesityksen puolesta 14 ääntä, ei tyhjiä.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 22%

    Bia Kaski, Antti Koskela, Marja Sillanpää, Hanna Hildén

  • Ei 14 kpl 78%

    Tuomas Koivisto, Irma Roininen, Heidi Teinonen, Rauli Taimi, Anne Mäntylä, Mirva Heino, Simo Korpela, Mika Aho, Sakari Aalto, Anne Granholm, Sonja Myllykoski, Jyri Astokari, Hannu Peltomäki, Pirjo Koivukorpi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.