Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Porin yhteistoiminta-alueen osallistuminen Satakunnan yhteishankintamenettelyyn koskien lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden ostopalvelujen kilpailutusta ja yhteishankintamenettelyn toteuttamista

PRIDno-2020-5064

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (130/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittamat lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon palvelut tilaajien tarpeisiin.

Yhteishankintamenettelyyn ovat ilmoittaneet lähtevänsä Porin yhteistoiminta-alueen lisäksi, Rauman kaupunki, Huittisten kaupunki, Säkylän kunta, Euran kunta ja Keski-Satakunnan kuntayhtymä. Kilpailutusta ovat olleet valmistelemassa kyseisten kaupunkien ja kuntien sosiaalihuollon edustajat sekä Porin hankintatoimen edustajat. Hankintatoimen edustajina ovat Outi Karinharju ja Suvi Aho, Raumalta lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski, Eurasta vt. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe, Huittisista perhekeskuksen päällikkö Marjanna Heikkilä, Kessotesta palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, Säkylästä vs. sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki ja Porin perusturvasta sosiaali- ja perhepalvelun johtaja Mari Levonen, lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula, suunnittelija Milla Waltenberg ja lakimies Sari Isokorpi.

Sopimuskausi on 3 vuotta + 2 optiovuotta. Hankinnan arvioitu yhteenlaskettu kokonaisarvio on vuosittain noin 2,7 M € ja koko sopimuskauden aikana, optiovuodet huomioon ottaen, noin 13,5 M € (alv 0%). 

Tilaajat eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden muuttuessa. Tuleva mahdollinen sote-uudistus voi vaikutta sekä tarvittavan palvelun määrään, että hankittavien palveluiden rakenteeseen.

Palveluista järjestetään tarjouskilpailu, joka toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaisella avoimella menettelyllä. Hankittavat palvelut sekä palveluille ja tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset on kuvattu tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa tarjouspyynnössä (salassa pidettäviä, JulkL 6§:n 1 mom 2-kohta).

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tai edullisin hinta. Valintaperusteena tulee huomioida myös palvelukohtaisesti asiakastarpeet ja muut palvelumuotoon liittyvät erityispiirteet. Palvelujen laatu on huomioitu asettamalla tarjouspyynnössä ehdottomat laatuvaatimukset, jotka kaikkien valittavien tarjoajien tulee täyttää. Palvelujen ostajat valvovat laatuvaatimusten toteutumista ja sopimusehtojen noudattamista.

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Kukin tilaava taho tekee palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuen sopimusehtojen mukaisesti. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtuu toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä jättämällä osallistumispyynnön mukainen osallistumishakemus. Tämän jälkeen hakeutuminen tapahtuu vuosittain maalis- huhtikuun aikana, jolloin toimittajarekisteri on auki noin yhden (1) kuukauden ajan.

Toimittajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimukset.

Kilpailutettavat palvelut ovat ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhetyö, tehostettu perhetyö, perhekuntoutus ja valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot.

Palvelukuvauksissa on määritelty palvelujen keskeinen sisältö ja tavoitteet. Palvelukuvaukset liitteenä.

Tarjouskilpailuun mahdollisesti osallistuvien palveluntuottajien kanssa pidettiin 4.2.2021 markkinavuoropuhelu, jossa annettiin toimijoille tietoa tulevasta hankinnasta ja toimintamallista sekä mahdollisuus tuoda esiin kilpailutuksessa huomioitavia näkökulmia. Markkinavuoropuheluun osallistui noin kuusikymmentä (60) palveluntuottajaa sekä hankintatoimen edustajat ja kuntien kilpailutuksen valmisteluryhmän edustajat.

Oheismateriaali: tarjouspyyntö ja palvelukuvaukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Toteutetaan lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kilpailutus tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja valtuutetaan sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtaja Mari Levonen tekemään tarjousasiakirjoihin tarpeen mukaisia pieniä muutoksia

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintatoimi, Sosiaali- ja perhepalvelut/ lastensuojelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.