Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Täyttölupapyyntö ja virkanimikemuutos, palveluohjaajan virka, 37915003, vanhuspalvelut

PRIDno-2021-603

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palvelurakenteen muutoksessa painopiste on ennalta ehkäisevissä ja kotihoitopalveluissa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 edellyttää, että kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, jossa arvioidaan asiakkaiden palveluiden tarvetta. Arvioita tehtäessä huomioidaan kaikki vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut, joiden avulla asiakas pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Kotihoidossa tullaan ottamaan kevään 2021 alkaen  kotihoidon arviointijakso, joten asiakasohjauksen kolmen kotihoidon palveluohjaajan resurssit eivät riitä , koska  palveluohjaajille kevään 2021 aikana siirtyy päätöksenteko kotihoidon esimiehiltä kotihoidon aloittamisesta sekä tukipalveluista. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä, yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään, että Kyläsaaren vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915003 siirretään  palveluohjaajan viraksi. Määräraha palveluohjaajan virkaan siirretään palvelukeskus Himmelistä avoimeksi tulleista kahden lähihoitajan työsuhteesta nro 73493905 ja 72493848

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2427,32 €/kk. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen virkapohjan 37915003 palveluohjaajan virkapohjaksi. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.