Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Täyttölupapyyntö, psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virka, 37915005, ja psykososiaalisten asumispalveluiden esimiehen virka, 79454001, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaaliset palvelut

PRIDno-2021-647

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvassa on täyttämättä psykososiaalisten asumispalveluiden esimiehen virkasuhde n:ro 79454001 ja laitospalveluiden esimiehen virkasuhde n:ro 37915005. Psykososiaalisten laitospalvelujen esimies on irtisanoutunut virastaan 1.6.2020 alkaen ja asumispalveluiden esimies 1.9.2020 alkaen.

Psykososiaalisten asumispalveluiden ja laitospalveluiden esimiestehtävät ovat vaativia esimiestehtäviä ja edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Psykososiaalisten palveluiden esimiehen vastuut, työnjohdolliset ja muut hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Lisäksi sosiaalihuollon Kantapalvelu-uudistuksen myötä päätöksenteko muuttuu ja esimiehen hallinnolliset tehtävät lisääntyvät.

Psykososiaalisten asumispalvelujen esimiestehtävän tarkoituksena on vastata psykososiaalisten asumispalveluiden toiminnan kehittämisestä ja välittömästä esimiestyöstä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia koskevien asumispäätösten tekemisestä omiin palveluihin sekä ostopalveluyksiköihin. Asumispalvelujen esimies vastaa mielenterveys- ja päihdeperustaisista asumispalveluista ja omien yksiköiden välittömästä esimiestyöstä. Työhön kuuluvat lähiesimiehen tehtävät Taiteilijankodissa, Veturissa ja Liikkuvassa tuessa. Merkittävä osa työtä on yksityisten asumispalveluntuottajien kanssa tehtävä työ ja tähän sisältyvä asumispalvelujen ostaminen ja toiminnan valvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteistyön sekä palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä sektorilla. Esimiestehtävään kuuluu asiantuntijoiden ja monialaisten asiantuntijapalveluiden johtamista ja kehittämistä asiakaskunnan haastavissa elämäntilanteissa. Tehtävään sisältyy myös psykososiaalisen työn asiantuntijatehtäviä, mm. monisektoristen työryhmien vetovastuita.

Laitospalvelujen esimiehen tehtävänä on vastata psykososiaalisten laitospalveluiden toteuttamasta päihde- ja muiden riippuvuusongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta päihdehuollon laitospalveluissa Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Työhön kuuluvat lähiesimiehen tehtävät katkaisuhoitoasemalla, kuntoutumisyksikössä, kotikatko Klaarissa (kotona toteutuva alkoholikatkaisu) sekä kurssimuotoisessa päiväkuntoutuksessa. Tehtävään kuuluu myös yhteistyön sekä palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä sektorilla. Lisäksi päihde- ja riippuvuuskuntoutuspalveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on osa laitospalveluiden esimiehen tehtävää.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan perehtyneisyys ja kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sen yhteistyökumppaneista ja näihin liittyvästä toiminnasta sekä kykyä osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen. Talousarviossa on määrärahat virkoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää psykososiaalisten palveluiden esimiesten virkojen nro 79454001  ja nro 37915005 täyttölupapyynnöt julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.