Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48368003, psykososiaaliset palvelut, Taiteilijankoti

PRIDno-2021-604

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Psykososiaalisten palveluiden Nuorten vastaanotosta on sosiaalityöntekijä irtisanoutunut virastaan syksyllä 9.10.2020. Vakanssi on ollut täytetty määräaikaisena, koska käynnissä on ollut pohdinta, tarvitaanko Nuorten vastaanotossa kahta sosiaalityöntekijää. Perusturva on toteuttamassa sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymistä, ja psykososiaalisissa palveluissa otetaan käyttöön sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, Sosiaalieffica. Tämä edellyttää sosiaalihuoltolain mukaisten päätösten tekemistä. Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Psykososiaalisissa asumispalveluissa ei ole yhtään sosiaalityöntekijää. Asumispalveluissa on kuitenkin sosiaalihuoltolain tarkoittamalla tavalla erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joten asumispalveluissa ehdottomasti tarvitaan sosiaalityöntekijää.

Nuorten vastaanotossa oleva sosiaalityöntekijän virka on siirrettävissä asumispalveluihin. Asumispalveluista (Taiteilijankodista) on siirrettävissä suostumuksensa perusteella yksi sairaanhoitaja Nuorten vastaanottoon, josta ei ole mitään mahdollisuutta vähentää työntekijöiden määrää nuorten psykososiaalisen tuen tarpeiden jatkuvasti lisääntyessä. Nuorten vastaanottoon jää edelleen yksi sosiaalityöntekijä. Taitelijankodin toimintaa ja henkilökunnan työntekijöiden tehtävänkuvia kehittämällä Taitelijankodin toiminta pysyy hyvällä tasolla jatkossakin. Sosiaalityöntekijän työkenttä on psykososiaaliset asumispalvelut kokonaisuudessaan, vaikka sijoituspaikka on Taiteilijankoti.

Talousarviossa on varattu määräraha ko. sosiaalityöntekijän viralle nro 48368003, tehtäväkohtainen palkka 3.243,11 €/kk, kustannuspaikka on 14120612. Työaika on 37,75 h/vko KVTES liite 18. Sosiaalityöntekijä kuuluu hinnoittelukohtaan 04SOS04A.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2722005, 3 §)

ESITYS: Esitetään sosiaalityöntekijän viran nro 48368003 täyttöä ulkoisella haulla. Ensimmäinen sijoituspaikka on Taiteilijankoti, kp 14120615

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran, 48368003, täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.