Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalvelut -kilpailutus

PRIDno-2021-133

Valmistelija

  • Krista Virtanen-Olejniczak, aikuissosiaalityön päällikkö, krista.virtanen@porinperusturva.fi

Perustelut

Varattomalle kuolinpesälle voidaan myöntää toimeentulotukea kunnasta välttämättömiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain. Hautauskustannukset ovat nousseet viime vuosina niin korkeaksi, että hautauspalveluiden kilpailuttaminen on tullut ajankohtaiseksi. Kilpailuttamisella haetaan myös tasapuolista palvelua ja palvelun laatua kuntalaisille sekä selkiyttämistä sosiaalityön hautauspalvelujen palveluprosessiin.  

Hautaustoimilain mukaan kunta huolehtii hautausjärjestelyistä silloin, kun tehtävän hoitamiseen ei löydy lain tarkoittamia omaisia tai muita läheisiä. Hautaustoimilain 23 § 2 momentin mukaan hautausjärjestelyistä huolehtii se kunta, jossa vainajalla oli kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta tai, jos vainajalla ei ollut kotikuntaa, se kunta, jossa hän kuollessaan asui.

Hautauspalveluihin sisältyvät: arkku, uurna, järjestelykulut, kantajat, arkun koristeet ja seurakunnan tuottamien välttämättömien hautaustoimenpiteiden järjestelyt, joiden kustannukset hautaustoimisto maksaa ja laskuttaa tilaajalta. Lehti-ilmoituksen, muistotilaisuuden ja hautakiven kustannuksia ei myönnetä toimeentulotukea.

Kilpailutusta on suunniteltu kaksivuotiselle sopimuskaudelle ja se alkaa kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus allekirjoitettu. Tavoitteena on, että sopimus allekirjoitettaisiin tuottajan kanssa jo toukokuussa 2021. Hankintaa ei ole jaettu osiin, vaan sopimukselle valitaan yksi toimittaja.

Tarjouspyyntöä on valmisteltu yhdessä Porin kaupungin hankintatoimen kanssa, valmisteluun on osallistunut myös perusturvan lakimies.

Oheismateriaali: tarjouspyyntö, palvelukuvaus ja sopimusluonnos

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Toteutetaan hautauspalveluiden kilpailuttaminen tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja valtuutetaan sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen tekemään tarjousasiakirjoihin tarpeen mukaisia pieniä muutoksia.

 

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintatoimi, sosiaali- ja perhepalvelut/ aikuissosiaalityö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.