Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Viran nimikkeen muuttaminen, Lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-576

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Esitetään perheneuvolan päällikön virkasuhteen nro 17021001 muuttamista lapsiperhepalveluiden päällikön virkasuhteeksi. Muutos perustuu vastuualueen laajentumiseen ja se  pohjautuu THL:n palvelutehtäväluokitukseen. Uusi vastuualue on aloittanut 1.1.2021 alkaen.

Uusi vastuualue on nimeltään Lapsiperheiden palvelut. Vastuualue koostuu perheoikeudellisista palveluista, kasvatus - ja perheneuvonnasta, lasten kuntoutuspalveluista ja perhesosiaalityöstä. 

Perheneuvolan päällikkö Maija Löytökorpi on antanut suostumuksensa virkanimikemuutokseen.  

Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen, työaikaan eikä kelpoisuusehtoihin.  Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkka on 4033,00 €/kk,  Työaikamuoto on toimistotyöaika 36,25 h/vko (KVTES III luku 8 §). Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskoulutus / kokemus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa perheneuvolan päällikön nro 17021001 virkanimikkeen  lapsiperhepalveluiden päällikön viraksi 1.3.2021 alkaen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, henkilöstösuunnittelija/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi