Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Virkavaali johtava lastenvalvoja, lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-543

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi johtavan lastenvalvojan viran nro 26151001 ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali-. ja perhepalveluiden lapsiperheiden palvelut. Hakuaika päättyi 10.2.2021. Hakijoita oli kaksi, joista molemmat täyttävät kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys. Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan mukaan 3550,36  €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen).

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja perheneuvolan päällikkö Maija Löytökorpi haastattelivat hakijoista nro 1 ja nro 2 on haastateltu toisen haun yhteydessä tammikuussa. 

Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Johtavan lastenvalvojan viran nro 26151001 valintaehdotus esitetään lautakunnan kokouksessa.

 

 

 

Päätös

Perusturvalautakunta päättää valita Sari Lähdeniemen, YTM johtavan lastenvalvojan virkaan nro 26151001.

Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys.

Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan mukaan 3550,36  €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen). 

Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Kokouskäsittely

Esittelijä esittää että perusturvalautakunta päättää valita Sari Lähdeniemen, YTM johtavan lastenvalvojan virkaan nro 26151001.

Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys.

Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan mukaan 3550,36  €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen). 

Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Yhteiset palvelut/perusturva/henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi