Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Virkavaali sosiaalityöntekijän valinta, aikuissosiaalityö, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2021-617

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvakeskuksen sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityön vastuualue on laittanut hakuun sosiaalityöntekijän viran nro 48390031.

Virka tuli avoimeksi työntekijän siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön itäisen alueen tiimissä ja työntekijällä on työpiste myös Ulvilan toimipisteellä

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijän KVTES:n  04SOS04A  tehtäväkohtainen palkka on 3243,11 €/kk ja työaika  37,75/vko (KVTES liite 18).

Määräaikaan mennessä tuli kolme hakijaa, joista pätevyyden täytti kaksi hakijaa. Nämä kaksi hakijaa pyydetiin haastatteluun 11.1.2021. Toinen hakijoista perui hakemuksensa, eikä saapunut haastatteluun. Lopulta haastateltiin vain yhtä hakijaa. Haastattelijoina oli sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak. Hakija perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

Sosiaalityöntekijän virka julistettiin uudestaan haettavaksi hakuajan päättyessä 12.2.2021. Myös aiemmalta hakukierrokselta saapuneet hakemukset huomioitiin. Haastatteluun kustutaan kelpoisuusehdot täyttävät hakijat, haastattelijoina sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak.

Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Sosiaailtyöntekijän viran nro 48390031 valintaehdotus esitetään lautakunnan kokouksessa.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran nro 48390031  uudelleen haettavaksi ja laajentaa hakukanavia rekrytoinnin onnistumiseksi.

Hyväksyttiin päätös esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Esittelijä esittää että Perusturvalautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran nro 48390031  uudelleen haettavaksi ja laajentaa hakukanavia rekrytoinnin onnistumiseksi.

 

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Yhteiset palvelut/perusturva/henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi