Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Satakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin hammasteknikkopalveluiden yhteishankinta

PRIDno-2019-2116

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva on ehdottanut Satakunnan muille kunnille yhteistoimintaa koskien suun terveydenhuollon erilaisia isoja hankintoja, kuten hammasteknisten töiden kilpailutusta.

Kela haluaa tiedon, minkä hammasteknisten laboratorioiden kanssa kunnilla/kuntayhtymillä on sopimus, koska hammasproteesien ja niiden korjausten kustannukset on mahdollista hakea toimeentulotukena Kelasta. Kela hyväksyy vain kunnan/kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneiden laboratorioiden kustannukset.

Yhteiskilpailutuksella saadaan todennäköisesti enemmän sopimusyrityksiä kuin yksin kilpailuttamalla. Myös hintataso saattaa laskea.

Satakunnassa vain Pori ja Rauma ovat aikaisemmin kilpailuttaneet kyseisen toiminnan. Molempien sopimus on päättynyt vuoden 2018 syksyllä.

Kilpailutuksen valmisteluprosessi aloitettiin alkukesällä 2018 tiedustelemalla kuntien/kuntayhtymien halukkuutta yhteiskilpailutukseen. Kaikki kunnat/kuntayhtymät antoivat suostumuksensa. Kilpailutuksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019.

Kilpailutus tehdään puitesopimuksella niin, että kaikki ehdot täyttävät tarjoajat hyväksytään eikä sitouduta tiettyyn määrään tilauksia keneltäkään. Kilpailutuksessa voi jättää osatarjouksia alueittain ja tuotteittain.

Varsinaisen kilpailutuksen hoitaa Porin perusturva yhteisesti sovittujen edellytysten mukaan.

Toukokuussa 2019 lähetettiin kilpailutusasiakirjat vielä kunnille/kuntayhtymille ja pyydettiin uudelleen sitovaa ilmoittautumista yhteiskilpailutukseen. Kaikki Satakunnan kunnat/kuntayhtymät mukaan lukien Satakunnan sairaanhoitopiiri ilmoittivat sitoutuvansa kilpailutukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä  Satakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin hammasteknikkopalveluiden yhteishankinnan kilpailutuksen tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja liitteiden esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa 31.12.2022 asti sekä optiovuodet 1+1. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Lakimies Anu Junikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat