Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hinnankorotusesitys rintamaveteraanien avokuntoutuksiin

PRIDno-2022-257

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988). Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kunta/kuntayhtymä järjestää kuntoutusta oman kuntansa rintamaveteraaneille. Kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Porin perusturvan toiminta-alueella vuoden 2021 rintamaveteraanien kuntoutusmääräraha oli 241 620,63 € (2 946,59 € / rintamaveteraani). Kuntoutusmäärärahasta on 14.1.2022 mennessä käytetty 135 548,00 €. Vuonna 2021 avokuntoutusta vastaanottokäynteinä on saanut 7 ja kotikäynteinä 23 veteraania. Laitoskuntoutusjaksolla on ollut 11 ja päiväkuntoutuksessa 2 veteraania. Jalkojenhoitoa kuntoutusmäärärahoista on saanut 33 veteraania. Vuoden 2021 aikana tehtyjen päätösten perusteella kuntoutuskustannuksia voi tulla 31.3.2022 asti. Kuntoutusmäärärahan käytöstä tehdään selvitys Valtiokonttorille 30.4.2022 mennessä. Koko määräraha ei tule käytetyksi ja käyttämättä jäänyt osuus palautetaan Valtiokonttorille.

Rintamaveteraanien avokuntoutuksen (fysioterapia ja jalkojenhoito) korvaus palveluntuottajille on vuodesta 2017 alkaen ollut 50 euroa vastaanottokäynniltä ja 75 euroa kotikäynniltä.

Esitetään rintamaveteraanien avokuntoutuksiin 10 % hinnankorotusta 1.1.2022 alkaen eli esitetään korvauksen korottamista 55 euroon vastaanottokäynniltä ja 82,50 euroon kotikäynniltä.

Hinnankorotuksella halutaan varmistaa rintamaveteraanien avokuntoutuspalveluiden saatavuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä 10 % hinnankorotuksen rintamaveteraanien avokuntoutuksiin 1.1.2022 alkaen. 

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esteellisyys

  • Markus Halminen, palvelussuhdejäävi

Kokouskäsittely

Mirva Heino palasi kokoukseen klo 17.59 ennen tämän pykälän käsittelyä. Varajäsen Minna Keskinen poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Rintamaveteraanien avokuntoutuksen palveluntuottajat, Maarit Metsänen/fysioterapeutti

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.