Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon, laitoshoidon ja vaativan laitoshoidon kilpailuttaminen

PRIDno-2021-3613

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Linnainmaa, lastensuojelun päällikkö, leila.linnainmaa@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on edellisen kerran kilpailuttanut lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen perhehoidon, laitoshoidon ja vaativan laitoshoidon 2017 yhteishankintana muiden Satakunnan kuntien kanssa.  Palveluntuottajien kanssa solmitut sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Uuden sopimuskauden hankkimiseksi tulee käynnistää kilpailutus syksyn 2021 aikana. Satakunnan kaikki kunnat ovat alustavasti ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana yhteiskilpailutuksessa.

Porin perusturvalla on omana palvelutuotantona 56 laitoshoidon paikkaa. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettiin vuoden 2020 aikana palveluita noin 86 lapselle yhteensä 20767 hoitopäivää. Vuositasolla uusia sijoituksia tehdään arviolta 15. Nykyisiä palvelutuottajia on useita eripuolilla Suomea.

Tarjouskilpailun tarkoituksena on ollut tehdä ympärivuorokautisesta ammatillisesta perhehoidosta, laitoshoidosta ja vaativasta laitoshoidosta puitesopimuksia, jotka täydentävät Porin perusturvan omaa palvelutuotantoa. Tarjouskilpailun perusteella tehtävillä puitesopimuksilla perusturva ei sitoudu ostamaan ennalta sovittua paikkamäärää, vaan palveluja ostetaan tarpeen mukaan. Perusturva ei sitoudu yksikkökohtaisiin hankintakiintiöihin eikä palveluiden tuottajan tarvitse varata kapasiteettiaan tilaajan käyttöön. Sopimuksen edellytyksenä on, että tuotettu palvelu täyttää tarjouspyynnön sekä tilaajavastuulain vaatimukset ja on kaikilta osin esitetyn tarjouksen mukainen. Kilpailutus on mahdollista toteuttaa myös dynaamisena.

Lapselle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka lastensuojelulain edellyttämin perustein hankintapäätöksen mukaisessa järjestyksessä. Lapselle voidaan erityisin perustein hankkia hoito poikkeuksellisesti suorahankintana myös puitesopimuksen piiriin kuulumattomasta yksiköstä, jos rekisterin piiriin kuuluvat toimittajat eivät pysty palvelua tarjoamaan tai jos lapsen etu niin vaatii. Perusteet suorahankinnalle kirjataan lapsen asiakastietoihin ja suorahankinnasta tehdään lastensuojelulain mukainen päätös. Tilaajalle on jätetty kilpailutuksessa mahdollisuus yksittäisissä poikkeustapauksissa ostaa tarvittavia lisäpaikkoja suorahankintana kilpailuun osallistumattomilta palveluntuottajilta, jos kilpailutettu tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien sopimusten sitä estämättä.

Tavoitteena on, että kaikki vaatimukset täyttävät tulevat puitejärjestelmän piiriin. Tilaaja tekee palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista kokonaistaloudellisuusjärjestyksessä ja asukkaiden yksilöllisten tarpeisiin perustuen. Päätöksen palvelusta tekee tähän tarpeeseen perustuen asianomainen viranhaltija.

Kilpailutusta valmistelemaan nimetään maakunnallinen työryhmä, jossa on edustus kaikista maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä Porin edustajien lisäksi. Porin yhteistoiminta-alueen edustajat ovat lastensuojelusta johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta ja lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, perusturvan lakimies Sari Isokorpi ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä nimetään myös edustaja työryhmään.

Tällä hetkellä Porin perusturvan alueella lastensuojelullisista syistä sijoitetuista lapsista ja nuorista hieman yli 60 % on sijoitettuna perhehoitoon 40 % erityyppisiin ammatillisiin perhekoteihin, koulukotiin, erityisyksikköön tai muuhun ympärivuorokautiseen laitoshoitoon mukaan lukien omat laitoksemme. Tästä kilpailutuksesta huolimatta lastensuojelulain mukaisesti perhehoitoon ja omiin laitoksiimme sijoitetaan kuitenkin aina ensisijaisesti. Kilpailutus ei täten koske perhehoitoon tai Porin omiin laitoksiin sijoituksia.

Sopimuskausi kilpailutuksen tarjouspyynnössä pyydetään alkamaan aikaisintaan 1.1.2022, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Palvelun hinta on sovittu palveluntarjoajan ilmoittamana kiinteänä hinnoitteluna käytettyjen hoitovuorokausien mukaan ensimmäisestä varsinaisesta sijoituspäivästä lukien. Erillisiä laskutus yms. lisiä ei hyväksytä.  Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Hankintaan sisältyy myös mahdollisuus optiovuosille. Kilpailutettu ostopalvelu sisältää sopimuskaudella tehtäviä uusia sijoituksia. Mahdollisista kuntaliitos- ym. asioista johtuen organisaatiomuutokset ovat mahdollisia, joten kilpailutettua hankintaa voidaan tarvittaessa laajentaa..

Lisätietojen antajat

Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Levonen puh. 044 701 6102

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa puh. 044 701 6147

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakiunta päättää päättää hyväksyä lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttamisen maakunnallisena ja pyytää osallistuvilta kunnilta sitovat ilmoittutumiset sekä nimeämään kunnista  yhdyshenkilöt jotka osallistuvat kilpaitus- ja hankintaprosessiiin.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Leila Linnainmaa, lastensuojelun päällikkö, leila.linnainmaa@porinperusturva.fi
  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden kilpailutusta on valmistellut  maakunnallinen työryhmä, jossa on edustus kaikista maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä Porin edustajien lisäksi. Porin yhteistoiminta-alueen edustajat ovat lastensuojelusta johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta, lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen.

Raumamalta valmisteluun on osallistunut lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski, Posasta sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela ja perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen, Kessotesta palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma ja sosiaalityöntekijä Anne Tuomikanta, Säkylästä sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki, Eurasta vt. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe ja Huittisista perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen. Porin hankintatoimen edustajat ja perusturvan hankinnan yhteyshenkilöt ovat olleet mukana valmistelussa.

Hankinnan kohteena on lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito, perustason laitoshoito, erityistason laitoshoito sekä vaativa laitoshoito. Lisäksi palveluntarjoaja voi tarjota jälkihuoltoa jatkumona ja / tai jälkihuoltotyöskentelyä.

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palvelujen hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Palvelukuvauksissa ja tarjouspyynnössä on kuvattu ehdottomat laatuvaatimukset, jotka tarjoajan tulee täyttää tullakseen hyväksytyksi toimittajarekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy palvelukuvaukset, tarjouspyynnön, sopimusluonnoksen sekä liitemateriaalin ja valtuuttaa sosiaali- ja perhepalvelujen johtajan Mari Levosen tekemään tarvittaessa tarjouspyyntömateriaaliin vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

sosiaali- ja perhepalvelut, Porin hankintatoimi/ tarjous@pori.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.