Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

PRIDno-2021-2373

Valmistelija

 • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992) (jäljempänä asiakasmaksulaki ja -asetus). Asiakasmaksulakia on uudistettu niin, että suurin osa muutoksista astuu voimaan 1.7.2021 ja maksukaton osalta 1.1.2022 alkaen.

Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu, tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Lakimuutos mm. laajentaa maksuttomien palveluiden piiriä ja yhdenmukaistaa sekä kohtuullistaa maksuja. Osa muutoksista tulee voimaan suoraan lain nojalla. Muut muutokset tuodaan lautakunnan vahvistettaviksi.

Keskeiset muutokset

 • Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksut. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä vähimmäismäärä nousee 164 euroon, paitsi pitkäaikaisen laitoshoidon osalta, jonka vähimmäismäärä säilyy 110 eurossa. Asiakasmaksuja esitetään päivitettäväksi näiltä osin. Pitkäaikaisen asumispalvelun (ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen) maksut määräytyvät yhdenmukaisesti kotihoidon maksujen kanssa
 • Asiakasmaksuhinnastoon esitetään päivitettäväksi lain mukaiset pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon määräytymisperusteet.
 • Asiakasmaksuhinnastoon esitetään päivitettäväksi pitkäaikaisen asumispalvelun sekä  jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta, kuten kotihoidosta perittävät maksut.
 • Kotona annettavan palvelun ja asumispalvelun pitkäaikaisuuden määritelmät esitetään täsmennettäväksi asiakasmaksuhinnastoon.
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun lain sallimaa käyttöalaa laajennetaan. Lakimuutoksen myötä maksua ei voi enää periä alle 18-vuotiailta.
 • Maksukattoon liittyvät lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2022

Asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat suuria muutostarpeita sekä tietojärjestelmiin että perusturvan prosesseihin. Laissa ei ole siirtymäaikaa, joten laskutuksen tulee tapahtua uusien kriteerien mukaisesti 1.7.2021 alkaen.  

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävä maksu (3 §)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun lain sallimaa käyttöala laajenee niin, että se koskee 1.7. alkaen fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja sekä niitä terveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista tähänkin mennessä on maksua peritty. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta ei kuitenkaan peritä maksua työttömien terveystarkastuksista eikä psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, myöskään päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä ei peritä maksuja.

Nykyisten päätösten mukaan Porin perusturvassa peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta maksu ainoastaan terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.  Lisäksi maksun perimättä jättämisen alaikäraja nousee 15 vuodesta 18 vuoteen. Lakimuutoksen myötä maksu saa olla suuruudeltaan enintään 50,80 euroa.

Oikeus pykälässä tarkoitetun maksun perimiseen ei riipu siitä, saako itse palvelusta periä maksua vai ei. Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja kunta on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.  

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu (7c §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 10 i §, 10 j §, 10 k §)

• Lain mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Esitetään, että lakimuutoksen määräytymisperusteet päivitetään asiakasmaksuhinnastoon.

• Esitetään, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen osalta otetaan käyttöön lain mukainen mahdollisuus periä asiakkaan jatkuvat tulot, saamiset, etuudet ja korvata niillä asiakasmaksua. Sama mahdollisuus on ollut aikaisemmin käytössä pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa.

• Lain mukaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. Nykyinen käyttövara on 120 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden vähimmäiskäyttövara säilyy 110 eurossa.

• Erilliseen hakemukseen perustuvassa huojennusmenettelyssä henkilön/puolisoiden käytettävissä olevasta nettovarallisuudesta (esim. tileillä olevat varat) huomioidaan käytettävissä olevina tuloina 3000 euroa/henkilö ylittävä osuus (Asiakasmaksulaki 11 §, 12 § ja Palvelusetelilaki 8 §).

•Tuloista tehtävä vähennys koskien tuomioistuimen tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä määrätyn edunvalvojan tai vahvistetun edunvalvontavaltuutetun palkkiota, joka voi olla enintään perusmaksun suuruinen (280 € tai 440 €).

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §, 10 f §, 10 g §, 10 i §, 10 j §, 10 k §)

• Lakimuutoksen jälkeen jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut määräytyvät eri tavalla kuin aikaisemmin. Jatkossa alin maksuluokka on neljä tai vähemmän palvelutunteja. Viidestä palvelutunnista lähtien laissa esitetään tuntimääräkohtainen erillinen maksuprosentti kullekin tuntimäärälle. Koska laki määrittää jatkossa palveluiden hinnoittelussa käytettyjen maksuprosenttien maksimitason, on yksinkertaista ja selkeää ottaa käyttöön lakimuutokseen sisältyvä maksuprosenttitaulukko. Laissa on tulorajat, jotka kertovat perheen koon mukaan määräytyvät enimmäismäärät, joiden jälkeen tuloista peritään tuntiperusteisen maksuprosenttitaulukon ja perheen koon mukaan asiakasmaksu. Tulorajat määräytyvät suoraan lain nojalla.  

• Erilliseen hakemukseen perustuvassa huojennusmenettelyssä henkilön/puolisoiden käytettävissä olevasta nettovarallisuudesta (esim. tileillä olevat varat) huomioidaan käytettävissä olevina tuloina 3000 euroa/henkilö ylittävä osuus (Asiakasmaksulaki 11 §, 12 § ja Palvelusetelilaki 8 §). täsmennettäväksi, että kotipalvelun maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös asiakasmaksulain 11 §:n nojalla toimeentulovaikeuksien tai huollollisten syiden perusteella.

•Tuloista tehtävä vähennys koskien tuomioistuimen tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä määrätyn edunvalvojan tai vahvistetun edunvalvontavaltuutetun palkkiota, joka voi olla enintään perusmaksun suuruinen (280 € tai 440 €).

Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut (10 h §)

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista.

Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä erillistä maksua.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (11 §)

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Porin kaupunki ei ole tehty päätöstä terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen sisällyttämisestä huojennusmenettelyn piiriin. Näiden maksujen huojentaminen tapahtuisi sen vuoksi muihin asiakasmaksuin verrattuna eri perustein. Hallintolain 6 §:n sisältyvä yhdenvertaisuusperiaate sisältää viranomaisen velvollisuuden kohdella asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Tasapuolisuus ja johdonmukaisuus ohjaavat siihen, että kaikkia asiakasmaksuja koskevia huojennuspyyntöjä tulisi käsitellä yhdenmukaisesti. Porin perusturvalautakunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee päätöksen AML 11§ 1 momentin huojennusmenettelyn ulottamisesta myös terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.

Asiakasmaksuhinnaston muutokset

Liitteenä olevaan asiakasmaksuhinnastoon esitetään päivitettäväksi seuraavat muutokset:

Suun terveydenhuolto:

 • Esitetään täsmennettäväksi, ettei peruuttamatta jätetyistä käynneistä peritä maksua alle 18-vuotiaalta.

Terveyspalvelut:

Asiakasmaksulain muutokseen liittyvät muutosesitykset

 • Esitetään täsmennettäväksi, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu veloitetaan jatkossa vain 18-vuotta täyttäneiltä.
 • Esitetään, että peruuttamattomasta lääkärikäynnistä peritään aina 50,80 euron maksu yli 18-vuotiaalta (terveysasemat, neuvolat).  Päihdelääkärin ja psykologin perumattomista käynneistä ei peritä maksua.
 • Esitetään, että ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetyistä hoitajakäynnistä peritään 50,80 euron maksu (peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun lain sallimaa käyttöala laajenee niin, että se koskee 1.7. alkaen fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävä maksua ei kuitenkaan peritä työttömien terveystarkastuksista ja psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista.
 • Esitetään, että maksuttomat terveyspalvelut lisätään asiakasmaksuhinnastoon

Ikäihmisten palvelut

 • Kotiin kuljetettavien aterian hinnat esitetään päivitettäväksi 2021 hinnastoon, 8 euroa.
 • Kauppapalveluiden hinnat esitetään päivitettäväksi 2021 hinnastoon 7,42 euroa, voimaan 1.6.2021. Kauppapalvelusta laskuttaa kauppias suoraan asiakasta kauppa laskun yhteydessä.
 • Lääkkeiden kuljetus esitetään uutena hintana lisättäväksi 2021 hinnastoon, 15 euroa.
 • Tilapäisen kotihoidon ja tilapäisen sairaanhoitajan kotikäynnin asiakasmaksu, 12 euroa.

Esitetyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan asiakasmaksuhinnastoon punaisella värillä.

Maksukatto (6 a§)

Maksukattoon liittyvät lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2022 ja asiakasmaksuhinnastoon tarvittavat muutokset tuodaan erikseen lautakunnan vahvistettaviksi syksyllä 2021. Maksukattoa laajenee suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Taloudelliset vaikutukset

Asiakasmaksulain muutoksella on merkittävä vaikutus talouteen ja sen myötä asiakasmaksujen kertymiseen. Arviot taloudellisista vaikutuksista vuodelle 2021:

 • Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Vaikutus 1,3 M€.
 • Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu. Vaikutus 0,6 M€.
 • Maksujen perimättä jättäminen ja alentaminen (kaikki palvelut) ei tällä hetkellä vielä pystytä arvioimaan vaan käytäntö näyttää tämän kohdan taloudellisen vaikutuksen
 • Sosiaali ja perhepalveluissa asiakasmaksuja koskevan lakiuudistuksensuurin vaikutus taloudellisesti on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntaosuuksien noususta vammaispalveluiden osalta. Nousu perustuu siihen, kun asiakkaiden käyttövara nousee. Vaikutus 0,1 M€
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu kokonaisuuden vaikutus on neutraali (alle 18 vuotiaiden maksut poistuu ja tilalle tulee uusia kokonaisuuksia)
 • Maksukaton vaikutus arvioidaan myöhemmin TA 2022 käsittelyn yhteydessä

Yhteensä taloudellinen muutos vuodelle 2021 on arvioitu olevan 2,0 M€. Taloudellisista vaikutuksista johtuen lautakunnalle esitetään erillinen pykälä talousarvio muutoksesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta 1.7.2021 alkaen seuraavasti:

1. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuna peritään 85 prosenttia asiakkaan ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeisistä tuloista ja käyttövaraksi jätetään vähintään 164 euroa kuukaudessa.

2. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisten asumispalveluiden asiakasmaksut määräytyvät yhtenevästi uuden liitteenä olevan maksuprosenttitaulukon mukaisesti.

3. Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut määräytyvät liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

4. Käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu, joka on suuruudeltaan 50,80 euroa ja se laajennetaan koskemaan 1.7. alkaen fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja sekä niitä terveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista tähänkin mennessä on maksua peritty. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta ei kuitenkaan peritä maksua työttömien terveystarkastuksista eikä psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, myöskään päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä ei peritä maksuja. Aikaisempien päätösten perusteella maksu koskee myös terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta. 

5. Porin perusturvalautakunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee päätöksen AML 11§ 1 momentin huojennusmenettelyn ulottamisesta myös terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, perusturva palvelualueiden johtajat, talousyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi