Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n hinnankorotuspyyntö.

PRIDno-2021-1498

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvakeskus on kilpailuttanut yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden jälkihuollon ja sopimus palvelusta on tehty 2019 Erityishuoltojärjestöjen liiton EHJÄ ry: n kanssa.  Sopimuskausi on 1.8.2019- 31.12.2021. Puitesopimuksen mukaan enintään 1%:n vuotuinen hinnankorotus on mahdollista. Päätös hinnanmuutoksen hyväksymisestä tehdään Porin perusturvalautakunnassa.

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on lähettänyt 29.3.2021 sähköpostitse hinnankorotuspyynnön yksin tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Sopimusehtojen mukaisesti esitetään 1%:n mukaista hinnankorotusta 1.1.2022 alkaen. Korotuspyyntö perustuu elinkustannusindeksiin. Uusi hinta korotuksen jälkeen on 52,32 €/tunti, kun hinta aiemmin on ollut 51,80 € /tunti (alv 0%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Erityishuoltojärjestöjen liiton EHJÄ ry:n  1% hinnankorotuspyynnön 1.1.2022 alkaen hinnan ollessa 52,32 €/ tunti, alv 0%.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

EHJÄ ry, sosiaali- ja perhepalvelut/aikuissosiaalityö/perusturva, Ostolaskut/perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi