Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Esperi Care Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tuottamien palveluiden hintoja tarkistetaan 1.1.2021 alkaen, Esperi Hoitokoti Ratamo Turku, tuettu asuminen

PRIDno-2020-5420

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2020 § 240 päättänyt Esperi Care Oy Ratamo-koti Turun Porin perusturvalle 30.9.2020 päivätyn hinnankorotuspyynnön perusteella tarkastaa Esperi Care Oy Ratamo-koti Turun tuetun asumisen hintaa 1 % korotuksella 1.1.2021 alkaen. Esperi Care Oy Ratamo-koti Säkylän hinnankorotusvaatimus on ollut hoitopalvelun osalta 3,74 %. Perusturvalautakunta on päätöksellään noudattanut tekemäänsä linjausta siitä, että hinnankorotukset voivat olla vuosittain enintään 1 %.

Esperi Care Oy on 15.12.2020 esittänyt oikaisuvaatimuksen, jossa Esperi Care Oy vaatii Porin perusturvalautakuntaa oikaisemaan tekemänsä päätöksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan esitetyt korotuksen hintoihin perustuvat kustannusten nousuun vuosina 2019 ja 2020.

Esperi Care Oy haluaa päätökseen oikaisun siten, että se ottaa huomioon välttämättömät kustannusnousut palveluiden hintoihin palveluiden järjestämisen mahdollistamiseksi. Perusteena oikaisuvaatimuksen mukaan on se, että päätöksessä oleva korotus 1 % ei riitä kattamaan edes lakisääteisiä henkilöstökustannusten nousuja, jotka ovat tarkastelujaksolla yli 4 % ja molempien osapuolten todennettavissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää korottaa Esperi Care Oy Ratamo-koti Turun tuetun asumisen hintaa 3,74 %. Asumisvuorokauden hinta on tällöin 37,87 €/vrk. Perusteena on, että tuottajahintaindeksin Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vuosimuutos on ollut yhteensä 3,74 %.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Bia Kaski, itressijäävi

Kokouskäsittely

Bia Kaski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Simo Korpela saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Esperi Care Oy, Perusturva, psykososiaaliset palvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet