Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kotihoidon asiakastyytyväisyys 2021

PRIDno-2021-2305

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Palveluntuottajan on kerättävä palautetta iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan/läheisiltään järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja iäkkäitä henkilöitä osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen. Palvelun laatua on seurattava myös asiakkaiden toimintakykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevilla, luotettavilla ja vertailukelpoisilla palvelujen laadun mittareilla.

Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2021 yhteensä 681 kotihoidon asiakasta. Kysely tehtiin julkisen kotihoidon asiakkaille. Kysely käsitti 29 kysymystä liittyen henkilöstöön, kauppapalveluun, ateriapalveluun, kohteluun, palvelun sisältöön, tiedonsaantiin. Alla muutaman kysymyksen yhteenvedot.

Kysymykseen vastasiko saamani palvelu odotuksia 95,2 % vastasi kyllä.

Kysymykseen kotihoito on hyvää ja laadukasta 95,4 % vastasi kyllä.

Kysymykseen voisiko suositella kotihoidon palveluita ystävilleen 93,8 % vastasi kyllä

Arvoasteikolla 4-10, kotihoito sai kouluarvo sanan 8,8.

Tulosten analysoinnin jälkeen kaikki kotihoidon yksiköt käyvät yksikkökohtaisesti tulokset lävitse ja pohtivat, mitkä asiat ovat nousevat heidän maantieteellisellä alueella kehittämisen kohteiksi.

Kaiken kaikkiaan kotihoidon asiakastyytyväisyystulokset olivat hyvät ja voidaan asiakastulosten pohjalta todeta, että Porin yhteistoiminta-alueella ikäihmiset saavat hyvää hoitoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Perusturva, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.