Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Perusturvan lausunto kuntalaisaloitteeseen, Työterveyshuolto omaishoitajille

PRIDno-2019-3586

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Omaishoitajien tekemä työ on arvokasta ja tärkeää hoiva- ja hoitotyötä. Omaishoidon tuen palveluohjaaja tukee omaishoitajaa arjen jaksamisessa. Varsinkin lakisääteisten vapaapäivien säännöllinen pitäminen sekä kunnan muut toimivat palvelut ovat tärkeässä asemassa omaishoitajan työssä. Porin perusturvan Seniorineuvolassa on mahdollisuus osallistua omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen ja sen tavoitteena on omaishoitajan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan mahdollisten ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja ja ohjataan osallistumaan mm. vertaistukiryhmien toimintaan.

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2002) tarkoittamassa työsuhteessa omaishoidon tuen sopimuksen tehneeseen kuntaan, joten kaupungin työntekijöiden yhdenvertaisen työterveyshuollon järjestäminen omaishoitajille ei ole mahdollista. Moni omaishoitaja on työelämässä ja tuolloin työterveyshuolto järjestyy oman työnantajan kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aloitteentekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.