Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Perusturvan talousarvion muutos vuodelle 2021, iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten palveluntuottajien hinnankorotus

PRIDno-2021-2074

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 153 hyväksynyt vuoden 2021 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle -311 722 (1000 €).

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien hinnankorotus lisämäärärahan tarve ja peruste:

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus toteutettiin kiinteällä 115 €/vrk hinnalla ja siten, että hinnan muutos oli tarjouspyynnön mukaan mahdollinen ensimmäisen optiovuoden alkaessa (1.7.2021). Porin perusturvan talousarviossa on huomioitu 1 % hinnankorotus varaus ja tällä korotuksella hinta olisi 116,15 euroa/vrk. Vuodelle 2021 tämän taloudellinen vaikutus on 158 875 euroa ja vuodelle 2022 317 751 euroa.

Palvelutuottajien kanssa on neuvoteltu ja lisähinnankorotuksen talousvaikutukset ovat laskettu palvelutuottajittain 120 €/vrk hinnalla vuodelle 2021 (vuosi 2022 suluissa):

Ruskatalojen palveluyhdistys ry                       294 400 € (588 800 €)

Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy                      48 481 € (96 962 €)

Hopeakoto Oy ja Hopeapuisto Oy                     30 213 € (60 426 €)

Esperi Care Oy                                                  30 213 € (60 426 €)

Attendo                                                              79 397 € (158 793 €)

Mehiläinen/ Mainiokodit                                     49 184 € (98 367 €)

Talousvaikutus yhteensä vuodelle 2021: 531 887 € (vuodelle 2022: 1 063 774 €)

Laskennassa on käytetty AVIn vahvistamia asukasmääriä.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2021: määrärahan ylityspyyntönä 531 887 €. Määräraha ylityksen perusteena on tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien lisähinnankorotukset. Pöytäkirja tämän asian  osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen mukaisesti lautakunta päätti yksimielisesti  palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esteellisyys

Bia Kaski, itressijäävi

Kokouskäsittely

Bia Kaski poistui pyklälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutus ajalle 1.7.2019-30.6.2021 (+ 2 optiovuotta) toteutettiin kiinteällä 115 € (sis. ateriat) /vrk hinnalla ja siten, että hinnan muutos oli tarjouspyynnön mukaan mahdollinen ensimmäisen optiovuoden alkaessa (1.7.2021).

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 29.10.2020 § 219 (PRIDno-2020-5566) päättänyt ottaa käyttöön optiot (1+1) ajalle 1.7.2021-30.6.2023 voimassa olevan sopimuksen ja muiden ehtojen mukaisesti.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 28.1.2021 §21 (PRIDno- 2020- 6850) käsitellyt palveluntuottajien palveluhintojen tarkistamista 1.7.2021 alkaen. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä hintaa korotettavaksi sopimuksen mukaisesti 1%:lla (116, 15€/vrk, sis. ateriat) elinkustannusindeksiin perustuen (1 %:lla) 1.7.2021 alkaen. Tämä 1 % korotus on huomioitu 2021 talousarviossa.

Palveluntuottajat ovat tehneet 1 % hinnankorotuksesta oikaisuvaatimukset.

Palvelutuottajien kanssa neuvoteltiin hinnankorouksesta 28.4.2021. Kaikki palveluntuottajat osallistuivat neuvotteluun (osallistujat: Attendo, Esperi Care, Mehiläinen mainiokodit, Hopeakoti ja Hopeapuisto, Dagmaaria, Ruskatalojen palveluyhdistys).

Neuvottelussa tehtiin hinnankorotusehdotus, jossa oli huomioitu elinkustannusindeksin lisäksi terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) tuottajahintaindeksin mukainen korotus optiokausille. joten Uudeksi hinnaksi ehdotettiin näin ollen 120 € (sis. ateriat )/hoitovuorokausi 1.7.2021 alkaen. Palveluntuottajilta pyydettiin kirjallisesti vastausta tähän hinnankorotusehdotukseen. Palveluntuottajilla oli myös mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa.

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 5.5.2021 kokouksessaan ja päätti palauttaa hinnankorotusehdotukset (§ 137, §138, §139, §140, § 141 ja § 142) ja määrärahan ylityspyynnön (§ 143) uudelleen valmisteltavaksi. Samassa kokouksessa kaikkien palveluntuottajien 1%:n hinnankorotukseen liittyvät oikaisuvaatimukset hylättiin.

Palvelutuottajien kanssa käytiin palvelutuottajakohtaiset hintaneuvottelut 11.5.2021. Yhteinen hintaneuvottelu kaikkien palvelutuottajien kanssa käytiin 12.5.2021 Ruskatalojen palveluyhdistys ei osallistunut yhteisneuvotteluun.

Kokouksessa syntyi yhteisymmärrys tehostetun palveluasumisen sopimushinnasta 1.7.2021 alkaen seuraavalla tavalla:

ajalle 1.7.2021 - 30.6.2022 128 €/vrk (sis. ateriat)

ajalle 1.7.2022 – 31.3.2023 130 €/vrk (sis. ateriat)

ajalle 1.4.2023 – 30.6.2023 hinta neuvotellaan vuoden 2022 aikana. Tässä hinnassa huomioidaan vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen muutoksen vaikutus tuottajien henkilöstökustannuksiin.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 153 hyväksynyt vuoden 2021 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle -311 722 000.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien hinnankorotus lisämäärärahan tarve ja peruste:

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus toteutettiin kiinteällä 115 €/vrk hinnalla ja siten, että hinnan muutos oli tarjouspyynnön mukaan mahdollinen ensimmäisen optiovuoden alkaessa (1.7.2021). Porin perusturvan talousarviossa on huomioitu 1 % hinnankorotus varaus ja tällä korotuksella hinta olisi 116,15 euroa/vrk. Vuodelle 2021 tämän taloudellinen vaikutus on 158 875 euroa ja vuodelle 2022 317 751 euroa.

Palvelutuottajien kanssa on neuvoteltu ja lisähinnankorotuksen talousvaikutukset on laskettu palvelutuottajittain 128 €/vrk hinnalla vuodelle 2021 ja vuodelle 2022 1.7.2022 130 €/vrk (vuosi 2022 suluissa yhteensä):

Ruskatalojen palveluyhdistys ry                         906 140 € (1 965 215 €)

Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy                     149 221 € (323 627 €)

Hopeakoto Oy ja Hopeapuisto Oy                       92 993 € (201 681 €)

Esperi Care Oy                                                         92 993 € (201 681 €)

Attendo                                                                  244 377 € (529 998 €)

Mehiläinen/ Mainiokodit                                       49 184 € (98 367 €)

Talousvaikutus yhteensä vuodelle 2021: 1 637 107 € (vuodelle 2022: 3 550 519 €)

Laskennassa on käytetty AVIn vahvistamia asukasmääriä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää iäkkäiden tehostetun palveluasumisen hoitovuorokauden sopimushinnoiksi

ajalle 1.7.2021 - 30.6.2022 128 €/vrk (sis. ateriat)

ajalle 1.7.2022 – 31.3.2023 130 €/vrk (sis. ateriat)

ajalle 1.4.2023 – 30.6.2023 hinta neuvotellaan vuoden 2022 aikana. Tässä hinnassa huomioidaan vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen muutoksen vaikutus tuottajien henkilöstökustannuksiin.

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2021 määrärahan lisäyksen 1 637 107 €. Perusteena on tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien lisähinnankorotukset. Ja samalla kaupunginvaltuusto päättää tehdä esityksen mukaiset muutokset myös taloussuunnitelmaan vuosille 2022 ja 2023.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Bia Kaski

Tiedoksi

Palveluntuottajat, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi