Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Perusturvan talousarvion muutos vuodelle 2021, asiakasmaksulain muutos

PRIDno-2021-2074

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 153 hyväksynyt vuoden 2021 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle -311 722 (1000 €).

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien hinnankorotus lisämäärärahan tarve ja peruste:

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus toteutettiin kiinteällä 115 €/vrk hinnalla ja siten, että hinnan muutos oli tarjouspyynnön mukaan mahdollinen ensimmäisen optiovuoden alkaessa (1.7.2021). Porin perusturvan talousarviossa on huomioitu 1 % hinnankorotus varaus ja tällä korotuksella hinta olisi 116,15 euroa/vrk. Vuodelle 2021 tämän taloudellinen vaikutus on 158 875 euroa ja vuodelle 2022 317 751 euroa.

Palvelutuottajien kanssa on neuvoteltu ja lisähinnankorotuksen talousvaikutukset ovat laskettu palvelutuottajittain 120 €/vrk hinnalla vuodelle 2021 (vuosi 2022 suluissa):

Ruskatalojen palveluyhdistys ry                       294 400 € (588 800 €)

Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy                      48 481 € (96 962 €)

Hopeakoto Oy ja Hopeapuisto Oy                     30 213 € (60 426 €)

Esperi Care Oy                                                  30 213 € (60 426 €)

Attendo                                                              79 397 € (158 793 €)

Mehiläinen/ Mainiokodit                                     49 184 € (98 367 €)

Talousvaikutus yhteensä vuodelle 2021: 531 887 € (vuodelle 2022: 1 063 774 €)

Laskennassa on käytetty AVIn vahvistamia asukasmääriä.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2021: määrärahan ylityspyyntönä 531 887 €. Määräraha ylityksen perusteena on tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien lisähinnankorotukset. Pöytäkirja tämän asian  osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen mukaisesti lautakunta päätti yksimielisesti  palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esteellisyys

Bia Kaski, itressijäävi

Kokouskäsittely

Bia Kaski poistui pyklälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 153 hyväksynyt vuoden 2021 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle -311 722 000 €.

Asiakasmaksulain muutoksen lisämäärärahan tarve ja peruste:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992) (jäljempänä asiakasmaksulaki ja -asetus). Asiakasmaksulakia on uudistettu niin, että suurin osa muutoksista astuu voimaan 1.7.2021 ja maksukaton osalta 1.1.2022 alkaen.

Olennaisimmat taloudelliset muutokset asiakasmaksulain muutoksesta

Asiakasmaksulain muutoksella on merkittävä vaikutus talouteen ja sen myötä asiakasmaksujen kertymiseen. Arviot taloudellisista vaikutuksista vuodelle 2021:

- Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Vaikutus 1,3 M€.

- Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu. Vaikutus 0,6 M€.

- Maksujen perimättä jättäminen ja alentaminen (kaikki palvelut) ei tällä hetkellä vielä pystytä arvioimaan vaan käytäntö näyttää tämän kohdan taloudellisen vaikutuksen

- Sosiaali ja perhepalveluissa asiakasmaksuja koskevan lakiuudistuksensuurin vaikutus taloudellisesti on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntaosuuksien noususta vammaispalveluiden osalta. Nousu perustuu siihen, kun asiakkaiden käyttövara nousee. Vaikutus 0,1 M€

- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu kokonaisuuden vaikutus on neutraali (alle 18 vuotiaiden maksut poistuu ja tilalle tulee uusia kokonaisuuksia)

- Maksukaton vaikutus arvioidaan myöhemmin TA 2022 käsittelyn yhteydessä

Yhteensä taloudellinen muutos vuodelle 2021 on arvioitu olevan 2,0 M€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2021: määrärahan ylityspyyntönä 2,0 €. Määräraha ylityksen perusteena on asiakasmaksulain muutos.  Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Bia Kaski, intressijäävi

Kokouskäsittely

Bia Kaski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.