Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Perusturvan tuottavuusohjelma / oikaisuvaatimus

PRIDno-2019-3956

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaaliln määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kuten teknisen toimialan auditoinnin osalta on päätetty ohjausryhmän perustamisesta, kaupunginhallitus toimii myös perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä täydennettynä henkilöstön edustajilla ja asiantuntijaviranhaltijoilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019 tiedoksi ja päättää asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan, perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:

- Marie-Anne Saari (varalla Niina Rosenberg), SuPer 

- Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila), Tehy

- Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-Levo), JUKO

- Satu Joensuu, JHL,  (varalla Päivi Alho, Jyty).

Ohjausryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019 tiedoksi ja päätti asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän,​ johon kuuluvat kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan,​ perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö

Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:

-​ Marie-​Anne Saari (varalla Niina Rosenberg),​ SuPer 

-​ Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila),​ Tehy

-​ Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-​Levo),​ JUKO

-​ Satu Joensuu,​ JHL,​  (varalla Päivi Alho,​ Jyty).

 

NHG:n laatiman Porin perusturvan tuottavuusohjelman suunnittelutyön loppuraportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellyttää, että perusturvalautakunta tekee kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksensä Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen:

-toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt

-tarvittavan resursoinnin painopistealueineen

-yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun

-henkilöstön osallistamissuunnitelman

-viestintäsuunnitelman

-suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 15.23.

Perustelut

Nordic Healthcare Group valmisteli selvityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelmasta. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 2.12.2019 ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma 16.3.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa taloutta koskevassa suunnittelukokouksessaan ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisen edistämiseksi  kaupunginjohtaja on valmistellut jäljempänä olevan ehdotuksen ohjausryhmän ja projektijohtajan asettamisesta tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän, jona toimii kaupunginhallitus täydennettynä perusturvalautakunnan puheenjohtajistolla, perusturvajohtajalla ja perusturvan palvelujohtajilla;

- pyytää kutakin pääsopijajärjestöä nimeämään henkilöstön edustajan ohjausryhmään sekä

- kutsua ohjausryhmään Ulvilan kaupunginjohtajan, Merikarvian kunnanjohtajan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan.  

Edelleen kaupunginhallitus päättää valita palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja koordinoimaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan vapautettuna ajaksi 1.10.2020 - 31.12.2022. Projektijohtaja raportoi ohjausryhmälle. 

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa henkilöstöjohtajan päättämään projektijohtajan palkkauksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän, jona toimii kaupunginhallitus täydennettynä perusturvalautakunnan puheenjohtajistolla, perusturvajohtajalla ja perusturvan palvelujohtajilla, pyytää kutakin pääsopijajärjestöä nimeämään henkilöstön edustajan ohjausryhmään, sekä kutsua ohjausryhmään Ulvilan kaupunginjohtajan, Merikarvian kunnanjohtajan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan. Edelleen kaupunginhallitus päätti valita palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja koordinoimaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan vapautettuna ajaksi 1.10.2020 - 31.12.2022. Projektijohtaja raportoi ohjausryhmälle. Henkilöstöjohtaja oikeutettiin päättämään projektijohtajan palkkauksesta.

[peitetty] on tehnyt päätöksestä 24.8.2020 oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että tuottavuusohjelman valmistelu ja osallistaminen ei ole ollut riittävää.

Kaupunginhallituksen päätös 24.8.2020 on oikaisuvaatimuskelpoinen vain niiltä osin, kuin päätös koskee ohjausryhmään valittujen jäsenten ja projektijohtajan henkilöitä. Muilta osin päätös 24.8.2020 koskee kaupunginhallituksen päätöksen 16.3.2020 täytäntöönpanoa. Kaupunginhallitus on kyseisellä päätöksellä 16.3.2020 mm. hyväksynyt perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi. Kaupunginhallituksen päätös 16.3.2020 § 147 on lainvoimainen.

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Ohjausryhmän asettaminen ja projektijohtajan valinta ovat varsinaisen asiaratkaisun täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin ei voi hakea muutosta. Varsinainen asiaratkaisu eli perusturvan tuottavuusohjelman hyväksyminen on tehty 16.3.2020 ja on lainvoimainen. Toisaalta oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteluita sille, että juuri näitä päätöksen mukaisia henkilöitä ei olisi pitänyt valita ohjausryhmään/projektijohtajaksi.

Kaikki perusturvan tuottavuusohjelmaa koskevat päätökset ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää hylätä [peitetty] oikaisuvaatimuksen siltä osin, kuin oikaisuvaatimuksen alainen päätös koskee tehtäviin valittuja henkilöitä, koska oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Kaupunginhallitus päättää muilta osin jättää tehdyn oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n nojalla tutkimatta, koska kaupunginhallituksen päätös 24.8.2020 § 437 muutoin koskee vain lainvoimaisen hyväksymispäätöksen täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän sekä valita projektijohtajan ko. tuottavuusprojektille.

Kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 hylätä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen siltä osin, kuin päätös koski tehtäviin valittuja henkilöitä, koska oikaisuvaatimus ei antanut aihetta päätöksen muuttamiseen. Kaupunginhallitus päätti muilta osin jättää tehdyn oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n nojalla tutkimatta, koska päätös 24.8.2020 muutoin koski vain lainvoimaisen hyväksymispäätöksen täytäntööpanotoimenpiteitä.

[peitetty] on valittanut päätöksestä 26.10.2020 Turun hallinto-oikeudelle. Lausunnolle annettua määräaikaa on pyynnöstä pidennetty päättymään 23.12.2020.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle [peitetty] valituksen johdosta seuraavan selityksen:

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 147 hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi, edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan valtuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä. Kyseisestä päätöksestä on lähetetty pöytäkirjan ote 25.3.2020 perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnakselle ja pöytäkirja on ollut nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 24.3.2020 alkaen. Päätös on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 § 437 asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän, jona toimii kaupunginhallitus täydennettynä perusturvalautakunnan puheenjohtajistolla, perusturvajohtajalla ja perusturvan palvelujohtajilla, pyytää kutakin pääsopijajärjestöä nimeämään henkilöstön edustajan ohjausryhmään sekä kutsua ohjausryhmään Ulvilan kaupunginjohtajan, Merikarvian kunnanjohtajan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan. Edelleen kaupunginhallitus päätti valita palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja koordinoimaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan vapautettuna ajaksi 1.10.2020-31.12.2022. Projektijohtaja raportoi ohjausryhmälle. Henkilöstöjohtaja oikeutettiin päättämään projektijohtajan palkkauksesta.

Kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 § 566 hylätä [peitetty] oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin oikaisuvaatimuksen alainen päätös koskee tehtäviin valittuja henkilöitä, koska oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Edelleen kaupunginhallitus päätti muilta osin jättää tehdyn oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n nojalla tutkimatta, koska kaupunginhallituksen päätös 24.8.2020 muutoin koskee vain lainvoimaisen hyväksymispäätöksen täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen päätös 16.3.2020 § 147 on lainvoimainen. Pöytäkirja kokouksesta 16.3.2020 on ollut kuntalain 140 §:n tarkoittamalla tavalla nähtävänä kaupungin tietoverkossa 24.3.2020 alkaen. Mahdolliset muotovirheet korjautuvat, mikäli niihin ei säädetyssä määräajassa (oikaisuvaatimukselle ja valitukselle säädetyt) ole vedottu. Päätöksestä 16.3.2020 ei ole säädetyssä määräajassa tehty oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Myöskään mahdollisiin virheisiin julkisuuslain soveltamisesta ei ole esitetty väitteitä tai tietopyyntöjä oikaisuvaatimusajan/valitusajan aikana.

Kaupunginhallituksen päätös 24.8.2020 on oikaisuvaatimuskelpoinen vain niiltä osin kuin päätös koskee ohjausryhmään valittujen jäsenten ja projektijohtajan henkilöitä. Muilta osin päätös 24.8.2020 koskee kaupunginhallituksen päätöksen 16.3.2020 täytäntöönpanoa. Kaupunginhallitus on 16.3.2020 nimenomaan hyväksynyt perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi.

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Ohjausryhmän asettaminen ja projektijohtajan valinta ovat tyypillisiä asiaratkaisun täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin ei voi hakea muutosta. Varsinainen asiaratkaisu on edellä mainituilla perusteilla lainvoimainen. Toisaalta oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteluja sille, että juuri näitä henkilöitä ei olisi pitänyt valita ohjausryhmän jäseniksi/projektijohtajaksi.

Kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä (aikaisemmassa laissa "viipymättä"). Kiireellisenä käsittely tarkoittaa, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä saattamaan mahdollisimman pian toimielimen kokoukseen. Valmistelutoimien sisältö ja laajuus riippuvat luonnollisesti asiasta ja voimavaroista ja aikataulu on riippuvainen toimielimen kokousaikataulusta. Oikaisuvaatimus on tullut vireille 4.9.2020 ja se on käsitelty 26.10 2020. Ottaen huomioon kaupungin organisaation koon ja kaupunginhallituksen vuosittain käsittelemän asiamäärän, käsittelyn aikataulu täyttää kiireellisyyden määritelmän. Kiireellisyysvaatimuksen toteutumatta jääminen ei kuitenkaan muodosta muotovirhettä ja näin ollen valitusperustetta.

Valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko on kuulunut kaupunginhallituksen toimivaltaan eikä päätös ole muutenkaan kuntalain tarkoittamalla tavalla lainvastainen. Koska kuntalain 135 §:n mukaisia valitusperusteita ei ole, Porin kaupunginhallitus esittää, että valitus hylättäisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.3.2020 § 147 hyväksynyt Porin perusturvan tuottavuusohjelman. Perusturva on tämän jälkeen käynyt voimassa olevan toimenpidesuunnitelman läpi ja valmistellut siihen nyt esitettävät päivitykset. Suunnitelman päivittäminen on tärkeää sote- valmistelun, talousarvio mittariston ja muiden kehittämistoimien vaikutusten huomioimiseksi. Ohjelman päivityksestä ovat valmistelleet projektijohtaja, hankkeen vastuuhenkilöt ja sote- hankejohtajat.  Tuottavuusohjelman päivitetty toimenpidesuunnitelma käsitellään ohjausryhmässä lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmasta.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmasta seuraavalla lisäyksellä: Tuottavuusohjelmaa valvoo ja ohjaa hankkeen ohjausryhmä sekä perusturvalautakunta (raportointi/dia 61).

Valmistelija

  • Sari Isokorpi, sari.isokorpi@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 25.3.2021 § 69 (PRIDno-2019-3956) hyväksynyt perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman luonnoksen siihen tehdyn lisäyksen kanssa. Toimenpidesuunnitelman luonnosta käsitellään lautakuntakäsittelyn jälkeen ohjausryhmässä.

Aki Nummelin on 6.4.2021 lähettänyt Porin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen, jossa Nummelin vaatii tuottavuusohjelman uudelleenkäsittelyä lain edellyttämällä tavalla. Nummelin esittää, että tuottavuusohjelmaa ei ole laadittu perustuslain, hallintolain eikä vanhuspalvelulain edellyttämin tavoin. Nummelinin mukaan perusturvalautakunta ei ole selvittänyt miten tuottavuusohjelma vaikuttaa porilaisten mahdollisuuteen saada riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi tuottavuusohjelman valmistelussa ei ole Nummelinin mukaan kuultu porilaisia vaan valmistelu on pidetty salassa, eikä porilaisilla ole ollut mahdollisuutta osallistua sen valmisteluun.

Porin kaupunki järjestää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille lakien mukaisesti. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma on osa perusturvan taloussunnitelmaa ja sitä ohjaa ja valvoo hankkeen ohjausryhmä ja perusturvalautakunta. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma on hyväksytty Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.3.2020 §:ssä 147. Kokouksessaan 24.8.2020 §:ssä 437, Porin kaupunginhallitus päätti mm. ohjausryhmän asettamisesta tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle. Toimenpidesuunnitelman muutosluonnosta on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 25.3.2021 (§ 69), jonka jälkeen luonnos siirtyi ohjausryhmän käsittelyyn. Toimenpidesuunnitelman lopullisesta muodosta ja sen täytäntöönpanoon liittyvien määrärahojen käytöstä päättää Porin kaupunginhallituksen esityksestä Porin kaupunginvaltuusto kaupungin talousarviopäätöksen yhteydessä.

Perusturvalautakunnan 25.3.2021 pidetyssä kokouksessa pykälässä 69 käsitellyssä toimenpidesuunnitelman muutosluonnoksessa on kysymys kuntalain 136 §:n mukaisesta valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei voi tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta. Edellä mainittuun pykälään on erehdyksessä liitetty oikaisuvaatimusohje. Virheellisesti liitetty oikaisuvaatimusohje ei lisää oikeuksia eikä näin ollen anna oikeutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää jättää tutkimatta Nummelinin oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnan päätöksestä 25.3.2021 § 69 (PRIDno-2019-3956), koska mainitusta päätöksestä ei ole kuntalain 136 §:n mukaan oikeutta tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aki Nummelin

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet