Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Pormestarinluodon asukastuvan sulkemista ja toimintojen heikentämistä vastustava, Kansalaisadressi

PRIDno-2020-5486

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin Kaupungille on saapunut 8.10.2020 Kansalaisadressi, joka vastustaa Pormestarinluodon asukastuvan sulkemista ja sen toimintojen heikentämistä. Sen liitteenä on useita sivuja (6) allekirjoituksia kuntalaisilta. Adressin mukaan nimiä on yhteensä 261.  Adressissa todetaan että Asukastuvan aikuissosiaalityö ja sen moninaiset yhteisöä tukevat toiminnot, ovat osa alueen väestön sosiaali- ja perusturvaa. Esimerkiksi ylijääneen kouluruuan maksuton jakelu on tärkeä toimintamuoto. Sitä ei saa lopettaa, eikä sen toimintoja jakaa joillekin yhdistyksille. Adressiin liitteenä on lisäksi Pormestarinluodon asukastuvan ajankohtainen esite ja mainos.

Porin perusturvan talousarvion laadinnan yhteydessä on esitetty talouden tasapainottamiseen toimenpiteitä ja siinä yhteydessä esitettiin mm. sekä Pihlavan että Pormestarinluodon asukastupien toiminnan lakkauttamista. Poliittisessa päätöksenteossa esitys kuitenkin kääntyi niin, että Pihlavan asukastupa sai jatkaa toimintaansa ja siihen osoitettiin tarvittava määräraha. Sen sijaan Pormestarinluodon asukastuvan toimintaan esitetty vaikkakin toiminnan säilyttämistä edellytettiin jossakin määrin.

Pormestarinluodon asukastupa sijaitsi rakennuksessa, joka puretaan vuonna 2021. Uusia tiloja ei asukastuvalle löytynyt, vaikka syksyllä alueen tiloja kartoitettiin. Asukastupa sulkeutuikin lopullisesti tammikuussa 2021. Perusturva kävi samaan aikaan neuvotteluja alueen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja Porin kaupunki on aloittanut nyt kumppanuussopimusneuvottelut Pormestarinluodon asukasyhdistyksen kanssa. Pormestarinluodon asukasyhdistys jakaa jo alueella ylijäämäruokaa, järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä erilaisia ryhmiä ja harjoittaa kahvilatoimintaa.

Aikuissosiaalityössä on aloittamassa pohjoisen alueen tiimissä määräaikaisesti sosiaaliohjaaja , jonka tarkoituksena on paitsi pohjoisen alueen sosiaaliohjaus, erityisesti Pormestarinluodon asukasyhdistyksen tiloihin jalkautuminen ja siten sosiaalipalveluille kuuluvan ohjauksen ja neuvonnan toteuttaminen.

Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluien näkemyksen mukaan yhteistyössä järjestetty ja kumppanuussopimukseen pohjautuva toiminta tulee jatkossa tarjoamaan vastaavat palvelut kuin Pormestarinluodon asukastupakin tarjosi. Siten pelkästään perusturvan ylläpitämän asukastupatoiminnan uudelleen elvyttämistä ei nähdä tarpeellisena.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta antaa ylläolevan vastauksen kansalaisadressiin. 

Päätös

Palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityön vastuualueella on aloitettu toukokuussa säännöllinen yhteistyö Pormestarinluodon asukasyhdistyksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että työikäisten palveluiden, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja työskentelee asukasyhdistyksen tiloissa kahtena päivänä viikossa. Sosiaaliohjaaja on tavattavana säännöllisesti ja hänellä on käytössään työtilat, jossa voi tavata asiakkaita luottamuksellisesti ilman ajanvarausta. Sosiaaliohjaajan tehtäväkuvaa asukasyhdistyksen tiloissa voidaan muokata asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mm. ryhmä -  ja vertaistoiminnan suuntaan ja myös asukasyhdistyksen tilojen ulkopuolelle hyödyntäen alueen luontoa.

Asukasyhdistyksen tilat on remontoitu ja toiminta on lähtenyt vahvasti käyntiin. Asukasyhdistys tarjoaa jo nyt mm. kahvilatoimintaa, ylijäämäruuan jakoa, opastusta tietokoneen käytössä, kopiokonepalveluja ja kirjastopalvelua. Tiloissa toimii myös muut toimijat kuten 4H- kerho ja alueen käsityö- ja askartelukerho. Tiloissa kokoontuu myös lähialueen taloyhtiöiden hallitukset.  Suunnitelmissa on myös hygieniapassikoulutuksen järjestäminen, kahvilatoiminnan laajentaminen, ompelija palveluiden käynnistäminen sekä erilaisten tapahtumien räätälöinti alueen asukkaiden toiveesta, kuten esimerkiksi nk. terveysiltapäivä (verenpaineen mittaamisen järjestämistä asiakkaille) tapahtuma.

Asukasyhdistyksen kanssa on Porin kaupunki työstänyt Kumppanuussopimusta, jonka puitteessa yhdistys jatkaa myös kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkana sekä suhtautuu myötämielisesti myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaisiin. Myös käytössä olevat tilat mahdollistavat molempien toiminnan toteuttamisen.

Pormestariluodon asukasyhdistyksen toiminta pitää hyvin sisällään kaupungin ylläpitämän asukastuvan toiminnan ja myös asiakkaiden sosiaaliohjaus on turvattu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturva antaa ylläolevan lausunnon kansalaisadressiin.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kansalaisadressin lähettäjät

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.