Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Saatavien poistot, perusturva

PRIDno-2021-2106

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 1 500 euron saatavien poistoista päättävät ao. lautakunnat ja johtokunnat omilla toimialueillaan. Kaupunginhallitus voi päättää saatavien poistoista koko kaupungin osalta.

Perusturvan osalta myyntisaatavia poistetaan yhteensä 330 886,91 euroa. Myyntisaatavat koskevat vuosia 2019 ja 2020. Kyseiset saatavat tulee poistaa luottotappioina, yhteenvedot liitteenä. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka saatavat kirjanpidosta poistetaankin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset saatavat yhteensä 330 886,91 euroa. Myyntisaatavat koskevat vuosia 2019 ja 2020.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.