Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Perusturvalautakunta käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Testamenttivarojen käyttö

Asia on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom 23 ja 32 kohdan sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 4 §:n nojalla.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.