Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Sosiaali- ja terveydenhuollon kyydinvälityspalvelun kilpailuttaminen

PRIDno-2021-1868

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi
  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva vastaa liikkumista tukevien palveluiden (kuljetuspalvelu) järjestämisestä mm. sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) ja vammaispalvelulain (3.4.1987/380) nojalla. Uuden sosiaalieffican Kantaan siirtymisen myötä sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun päätöksenteko laajenee useammalle palvelualueelle, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun jäädessä yhä vammaispalveluiden vastuualueelle.

Palveluiden suurimmat käyttäjät ovat vaikeavammaiset sekä ikäihmiset. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua käyttää 2 119 asiakasta ja matkoja kertyy noin 75 277 vuodessa. Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua käyttää 758 asiakasta ja matkoja kertyy noin 15 903 vuodessa. Kyseisten palvelujen järjestämisestä muodostuu vuosittain noin 2 300 000 euron kustannukset kokonaismatkojen määrän ollessa noin 93 000 vuodessa. Kilpailutukseen kuuluu Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluista myös lastensuojelun tarvitsemat kuljetuspalvelut.

Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluissa on kiireettömiä potilaskuljetuksia (paaritaksi/invataksi) ja laboratorionäytteiden kuljetuksia. Palvelua käyttää eniten Porin perusturvan sairaalaosastot potilaskuljetuksiin, noin 4 300 matkaa vuodessa. Akuuttien kotiin annettavien palveluiden lisääntyessä laboratorionäytteiden kuljetuksen tarve tulee lisääntymään. Kuljetuksia arvioidaan olevan noin 400 vuodessa.

Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.3.2018 kyydinvälityspalveluiden hankinnan kilpailuttamisesta. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 4.7.2018 hyväksyä palveluntuottajaksi Lounais-Suomen Taxidata Oy:n sopimuskaudelle 1.7.2018-31.12.2018. Sopimuskautta jatketaan optioita käyttäen 31.12.2021 asti.

Porin perusturva kilpailuttaa kyydinvälityspalvelun Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Pori sekä Ulvila ja Merikarvia. Kyydinvälityksen kokonaispalvelu muodostuu seuraavista palveluista: Kyydinvälityskeskus vastaanottaa, yhdistelee ja välittää kuntien kuljetuspalveluasiakkaiden matkatilauksia. Lisäksi hankittavaan palveluun kuuluu kuljetusten valvonta, raportointi, rahaliikenteen hallinta ja laskutustietojen koonti. Tavoitteena on, että kuljetukset tulevat kyydinvälitykseen ja varsinainen toiminta aloitetaan 1.1.2022. Hankittava kyydinvälityspalvelu koostuu käyttöönottoprojektista ja varsinaisesta kyydinvälityspalvelusta.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta vielä vuosille 2024 ja 2025. Mahdollisten optiovuosien käytöstä pyritään päättämään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Hankinnan tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdenmukaistaa kuljetuspalvelukäytäntöä, edistää digitalisaatio ja vastata taksiliikenteen muutoksiin ja haasteisiin. Kyydinvälityspalvelun hankinta mahdollistaa taloudellisen seurannan kuljetuksille sekä paremman toiminnan raportoinnin ja sitä kautta toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Porin perusturvan alueen vammais- ja vanhusneuvostoille on jätetty sähköposti, johon on voinut tuoda esiin välityskeskukseen liittyviä toivomuksia. Vastauksia on tullut ja toiveet on pyritty ottamaan huomioon.

Päätösesitys hankinnasta tuodaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi elokuussa 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali-ja terveydenhuollon kyydinvälityspalvelun kilpailuttamisen. Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja perhepalveluiden johtajan sekä terveys- ja sairaalapalveluiden johtajan tekemään tarvittavat muutokset tarjouspyyntöön sekä käyttöönottoprojektin kuvaukseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut/Porin kaupunki

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi