Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen- ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit

PRIDno-2021-2314

Valmistelija

  • Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23§ mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen. Sosiaalihuoltolain mukaiseet liikkumista tukevat palvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23§ 1 momentin mukaan esteetön ja toimiva joukkoliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Sosiaalihuoltolain mukaisena liikkumisen tukena myönnetään kymmenen yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa pääsääntöisesti asuinkunnan alueelle. Asiakas voi käyttää myönnetyistä matkoista kaksi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkuntansa rajanaapurikuntiin.

Asiakkaan kokonaistarpeen lisäksi palvelun myöntämisen edellytyksenä on ohjeelliset tulo-ja varallisuusrajat, jotka ovat yksinasuvalta alle 1300e/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldo yhteensä alle 5000€. Puolisoiden tulot alle 2200€/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldo yhteensä alle 10000€. Lisäksi otetaan huomioon hakijan muu huomattava omaisuus.

Asumistukea, omaishoidontukea tai rintamalisiä ei lasketa tulon osaksi sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea haettaessa. Kelan myöntämä vammaistuki ja hoitotuki laksetaan tulon osaksi.

Vammaispalvelulain mukaisia palvelu-ja tukitoimia järjestetään silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja etuuksi muun lain nojalla (VpL 4§). Kunnan on järjestettävä vaikavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (VpL 8§ 2 mom.) Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (vpA 6§). Työ-ja opiskelumatkat korvataan vaikeavammaiselle henkilölle yksilöllisen tarpeen mukaan.

Veteraanit, miinanraivaajat, lotat ja sotainvalidit ovat oikeutettuja sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumista tukevaan palveluun tai vamaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun yleisten myöntämiskriteerien mukaisesti. Kyseiseltä asiakasryhmältä ei peritä matkoista omavastuuosuutta.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka-, lääkäri- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön mukaisesti (esim. Kela, vakuutusyhtiö).

Porin perusturvan vammaispalvelut kilpailuttavat henkilökuljetukset syksyllä 2021, jolloin myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet täydentyvät.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen-ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit. Myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet täydentyvät henkilökuljetuksien kilpailuttamisen myötä syksyllä 2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vammaispalvelut,työikäisten palvelut, ikääntyvien palvelut ja lapsiperheiden palvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi